വെള്ളപ്പൊക്കം
01:20 / 3.7 MB
നിലമ്പൂർ പുഴയിൽ മലവെള്ള പ്പാച്ചിലിൽ മാനുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ഒഴുകി വരുന്ന കാഴ്ച്ച #വെള്ളപ്പൊക്കം
#വെള്ളപ്പൊക്കം
00:22 / 3 MB
#വെള്ളപ്പൊക്കം
00:26 / 1.5 MB
Malampuzha dam #വെള്ളപ്പൊക്കം
eLlum veLlatHilayi😱🙆 #വെള്ളപ്പൊക്കം
#വെള്ളപ്പൊക്കം
#വെള്ളപ്പൊക്കം
hi #വെള്ളപ്പൊക്കം
00:38 / 3.3 MB
മഴയുള്ള സമയത്ത് പരിചയമില്ലാത്ത ടൗണിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക. #വെള്ളപ്പൊക്കം
00:24 / 2.5 MB
മൂവാറ്റുപുഴ #വെള്ളപ്പൊക്കം