📃 12 એપ્રિલનાં સમાચાર
ગીર સોમનાથના વેરાવળમાં કોરોનાનો દર્દી સારવાર બાદ સાજો થઇ જતા હોસ્પિટલમાંથી રજા અપાઇ https://youtu.be/Zb9myDx2dqI #📃 12 એપ્રિલનાં સમાચાર
#📃 12 એપ્રિલનાં સમાચાર #👌 મોદી સરકાર #🌷 નરેન્દ્ર મોદી
#📃 12 એપ્રિલનાં સમાચાર #👌 મોદી સરકાર #🌷 નરેન્દ્ર મોદી
#📃 12 એપ્રિલનાં સમાચાર #👌 જીવનનું સત્ય #👌 જીવનની શીખ
Aarogya Setu - Apps on Google Play
Aarogya Setu is a mobile application developed by the Government of India to connect essential health services with the people of India in our combined fight against COVID-19. The App is aimed at augmenting the initiatives of the Government of India, particularly the Department of Health, in proactively reaching out to and informing the users of the app regarding risks, best practices and relevant advisories pertaining to the containment of COVID-19.
I recommend Aarogya Setu app to fight against COVID19. Please download and share it using this link Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=nic.goi.aarogyasetu iOS : https://apps.apple.com/in/app/aarogyasetu/id1505825357 #📃 12 એપ્રિલનાં સમાચાર #📅 તાજા સમાચાર #🏠 ઘરમાં રહો સુરક્ષિત રહો #🗞️ ગુજરાતના સમાચાર #📰 અન્ય સમાચાર
#📃 12 એપ્રિલનાં સમાચાર
#📃 12 એપ્રિલનાં સમાચાર #😁ફ્રેન્ડશીપ જોક્સ
#📃 12 એપ્રિલનાં સમાચાર #🎤 રમુજી સવાલ #✍️ Mad Writings
#📃 12 એપ્રિલનાં સમાચાર #📅 તાજા સમાચાર #🗞️ ગુજરાતના સમાચાર #💐 હેપી રવિવાર #📰 ખબરો ટૂંકમાં
#📃 12 એપ્રિલનાં સમાચાર