📃 5 એપ્રિલનાં સમાચાર
#📃 5 એપ્રિલનાં સમાચાર
#📃 5 એપ્રિલનાં સમાચાર
#📃 5 એપ્રિલનાં સમાચાર
#📃 5 એપ્રિલનાં સમાચાર
जिस देश के बड़े बड़े नेता,अधिकारी, वैज्ञानिक,डॉक्टर,उद्योगपति,कारोबारी आदि धार्मिक/आध्यात्मिक दृष्टिकोण के हों वह देश विज्ञान-तकनीकी में उन्नति कर ही नहीं सकता और हथियारों सहित सभी आधुनिक उपकरणों के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहेगा,उसके युवाओं के हिस्से के रोजगार दूसरे देशों में जाते रहेंगे।आयातित हथियारों पर निर्भर रहने वाला देश सुपर पॉवर नहीं बन सकता भले ही उसके सैनिकों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा ही क्यों न हो।विज्ञान-तकनीकी में विकास के लिए पहली और जरूरी शर्त है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना।आओ अपन सब मिलकर देश को धार्मिक/आध्यात्मिक अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाएँ व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें।राफेल विमान फ़्रांस से,सुरक्षात्मक मिसाइल प्रणाली रूस से,हल्की तोप अमेरिका(US)से,भारी तोप दक्षिणी कोरिया से,हेलीकॉप्टर अमेरिका(US)से,इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन से,अन्य हथियार इस्राएल से,आदि खरीदना हमारे विज्ञान-तकनीकी में पिछड़ेपन को दिखाता है तथा हमारे युवाओं की बेरोजगारी के कारण को भी। #📃 5 એપ્રિલનાં સમાચાર
#📃 5 એપ્રિલનાં સમાચાર
#📃 5 એપ્રિલનાં સમાચાર
#📃 5 એપ્રિલનાં સમાચાર