🎤 દેવાયત ખાવડ
00:31 / 1.2 MB
#🎤 દેવાયત ખાવડ
00:31 / 1.8 MB
બાપુ ની વાત #દેવાયત ખાવડ
00:30 / 1.5 MB
મારીયાદા #દેવાયત ખાવડ
00:29 / 1.9 MB
દેશ ના ભાગલા આ ખિસદ ખાયા એ પડાયાસે #દેવાયત ખાવડ
01:03 / 2.5 MB
દેવાયત ખવડ બાપુ #દેવાયત ખાવડ
#દેવાયત ખાવડ
ajay.thakor #દેવાયત ખાવડ
#દેવાયત ખાવડ