📰 14 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
જુનાગઢ જીલ્લા માળીયા હાટીના વીરડી માં બાલ વી માતાજી નો પાટોત્સવ અને હવન ધામે ધામે યોજાયો ૧૫૦૦ ભકતો નમસ્કાર દર્શક મિત્રો *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* માં આપ સર્વ મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત છે આપને જણાવતા આનંદ થાય છે કે હવે ટૂંક જ સમયમાં *સૌરાષ્ટ્ર* એક નહીં પણ ત્રણ ત્રણ ઓફિસનું લોકાર્પણ ની તારીખ ડિક્લેર કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે તમામ મિત્રોનો સાથ અને સહકાર તેમજ આપ સૌના આશીર્વાદ થી અમે અમારું નવું સોપાન *સૌરાષ્ટ્ર ઝોન ઓફિસ અને સ્ટુડિયો ન્યૂઝ રૂમ* શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે આપ સર્વ દર્શક મિત્રો ના આશીર્વાદ હર હંમેશ અમારી સાથે છે ત્યારે આજે તમામ રિપોર્ટર તેમજ તમામ દર્શક મિત્રો અમે ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ કે *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* ને ટૂંક જ સમયની અંદર આપનો ખૂબ-ખૂબ સાથ અને સહકાર મળ્યો તે બદલ *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* વતી હું સર્વનો ખુબ ખુબ આભાર માનું છું અને *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* મ ગુજરાતના તમામ જિલ્લા તેમજ તાલુકા લેવલે નીડરતાથી તેમજ નીપક્ષ થઈને *અન્યાય અત્યાચાર તેમજ ભ્રષ્ટાચારના ખિલાફ અવાજ* ઉઠાવે તેવા સાહસી *યુવક-યુવતીઓ* ની જરૂરત હોવાથી જે લોકો રિપોર્ટર બની સમાજ માટે કાંઈક કરી છૂટવાની ભાવના હોય તેવા યુવક-યુવતીઓની જરૂરત છે તો નીચે આપેલ અમારા *હેડ ઓફિસ તેમજ ઝોન ઓફિસ નો સંપર્ક કરો...* *હેડ ઓફિસ* MO.7567537036 E-mail Id speednews53@gmail.com Westside. www.speednews18.in *મધ્ય ગુજરાત ઓફિસ* MO.9978161690 *સૌરાષ્ટ્ર ઓફિસ* MO.7016663756 MO.7801891255 MO.9824810123 #📰 14 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
સાબરકાંઠા તલોદ તાલુકા ના બડોદરા પ્રાથમિક શાળા મા આજરોજ શતાબ્દી મહોત્સવ નમસ્કાર દર્શક મિત્રો *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* માં આપ સર્વ મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત છે આપને જણાવતા આનંદ થાય છે કે હવે ટૂંક જ સમયમાં *સૌરાષ્ટ્ર* એક નહીં પણ ત્રણ ત્રણ ઓફિસનું લોકાર્પણ ની તારીખ ડિક્લેર કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે તમામ મિત્રોનો સાથ અને સહકાર તેમજ આપ સૌના આશીર્વાદ થી અમે અમારું નવું સોપાન *સૌરાષ્ટ્ર ઝોન ઓફિસ અને સ્ટુડિયો ન્યૂઝ રૂમ* શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે આપ સર્વ દર્શક મિત્રો ના આશીર્વાદ હર હંમેશ અમારી સાથે છે ત્યારે આજે તમામ રિપોર્ટર તેમજ તમામ દર્શક મિત્રો અમે ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ કે *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* ને ટૂંક જ સમયની અંદર આપનો ખૂબ-ખૂબ સાથ અને સહકાર મળ્યો તે બદલ *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* વતી હું સર્વનો ખુબ ખુબ આભાર માનું છું અને *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* મ ગુજરાતના તમામ જિલ્લા તેમજ તાલુકા લેવલે નીડરતાથી તેમજ નીપક્ષ થઈને *અન્યાય અત્યાચાર તેમજ ભ્રષ્ટાચારના ખિલાફ અવાજ* ઉઠાવે તેવા સાહસી *યુવક-યુવતીઓ* ની જરૂરત હોવાથી જે લોકો રિપોર્ટર બની સમાજ માટે કાંઈક કરી છૂટવાની ભાવના હોય તેવા યુવક-યુવતીઓની જરૂરત છે તો નીચે આપેલ અમારા *હેડ ઓફિસ તેમજ ઝોન ઓફિસ નો સંપર્ક કરો...* *હેડ ઓફિસ* MO.7567537036 E-mail Id speednews53@gmail.com Westside. www.speednews18.in *મધ્ય ગુજરાત ઓફિસ* MO.9978161690 *સૌરાષ્ટ્ર ઓફિસ* MO.7016663756 MO.7801891255 MO.9824810123 #📰 14 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
રાજકોટ ગ્રામ્ય પંથક માં ચોરી લૂંટફાટ મારા મારી માં હાહાકાર મચાવનાર અને 40 - 40 ગુના ના આરોપ નમસ્કાર દર્શક મિત્રો *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* માં આપ સર્વ મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત છે આપને જણાવતા આનંદ થાય છે કે હવે ટૂંક જ સમયમાં *સૌરાષ્ટ્ર* એક નહીં પણ ત્રણ ત્રણ ઓફિસનું લોકાર્પણ ની તારીખ ડિક્લેર કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે તમામ મિત્રોનો સાથ અને સહકાર તેમજ આપ સૌના આશીર્વાદ થી અમે અમારું નવું સોપાન *સૌરાષ્ટ્ર ઝોન ઓફિસ અને સ્ટુડિયો ન્યૂઝ રૂમ* શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે આપ સર્વ દર્શક મિત્રો ના આશીર્વાદ હર હંમેશ અમારી સાથે છે ત્યારે આજે તમામ રિપોર્ટર તેમજ તમામ દર્શક મિત્રો અમે ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ કે *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* ને ટૂંક જ સમયની અંદર આપનો ખૂબ-ખૂબ સાથ અને સહકાર મળ્યો તે બદલ *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* વતી હું સર્વનો ખુબ ખુબ આભાર માનું છું અને *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* મ ગુજરાતના તમામ જિલ્લા તેમજ તાલુકા લેવલે નીડરતાથી તેમજ નીપક્ષ થઈને *અન્યાય અત્યાચાર તેમજ ભ્રષ્ટાચારના ખિલાફ અવાજ* ઉઠાવે તેવા સાહસી *યુવક-યુવતીઓ* ની જરૂરત હોવાથી જે લોકો રિપોર્ટર બની સમાજ માટે કાંઈક કરી છૂટવાની ભાવના હોય તેવા યુવક-યુવતીઓની જરૂરત છે તો નીચે આપેલ અમારા *હેડ ઓફિસ તેમજ ઝોન ઓફિસ નો સંપર્ક કરો...* *હેડ ઓફિસ* MO.7567537036 E-mail Id speednews53@gmail.com Westside. www.speednews18.in *મધ્ય ગુજરાત ઓફિસ* MO.9978161690 *સૌરાષ્ટ્ર ઓફિસ* MO.7016663756 MO.7801891255 MO.9824810123 #📰 14 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
*રાધનપુર રાપરીયા હનુમાન મંદિર પાસે બોલરો ગાડી ડીપ મા ખાબકી* નમસ્કાર દર્શક મિત્રો *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* માં આપ સર્વ મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત છે આપને જણાવતા આનંદ થાય છે કે હવે ટૂંક જ સમયમાં *સૌરાષ્ટ્ર* એક નહીં પણ ત્રણ ત્રણ ઓફિસનું લોકાર્પણ ની તારીખ ડિક્લેર કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે તમામ મિત્રોનો સાથ અને સહકાર તેમજ આપ સૌના આશીર્વાદ થી અમે અમારું નવું સોપાન *સૌરાષ્ટ્ર ઝોન ઓફિસ અને સ્ટુડિયો ન્યૂઝ રૂમ* શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે આપ સર્વ દર્શક મિત્રો ના આશીર્વાદ હર હંમેશ અમારી સાથે છે ત્યારે આજે તમામ રિપોર્ટર તેમજ તમામ દર્શક મિત્રો અમે ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ કે *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* ને ટૂંક જ સમયની અંદર આપનો ખૂબ-ખૂબ સાથ અને સહકાર મળ્યો તે બદલ *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* વતી હું સર્વનો ખુબ ખુબ આભાર માનું છું અને *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* મ ગુજરાતના તમામ જિલ્લા તેમજ તાલુકા લેવલે નીડરતાથી તેમજ નીપક્ષ થઈને *અન્યાય અત્યાચાર તેમજ ભ્રષ્ટાચારના ખિલાફ અવાજ* ઉઠાવે તેવા સાહસી *યુવક-યુવતીઓ* ની જરૂરત હોવાથી જે લોકો રિપોર્ટર બની સમાજ માટે કાંઈક કરી છૂટવાની ભાવના હોય તેવા યુવક-યુવતીઓની જરૂરત છે તો નીચે આપેલ અમારા *હેડ ઓફિસ તેમજ ઝોન ઓફિસ નો સંપર્ક કરો...* *હેડ ઓફિસ* MO.7567537036 E-mail Id speednews53@gmail.com Westside. www.speednews18.in *મધ્ય ગુજરાત ઓફિસ* MO.9978161690 *સૌરાષ્ટ્ર ઓફિસ* MO.7016663756 MO.7801891255 MO.9824810123 #📰 14 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
જામકંડોરણામાં નારી અદાલત નું ભવ્ય સ્વાગત કરાયું હતું નમસ્કાર દર્શક મિત્રો *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* માં આપ સર્વ મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત છે આપને જણાવતા આનંદ થાય છે કે હવે ટૂંક જ સમયમાં *સૌરાષ્ટ્ર* એક નહીં પણ ત્રણ ત્રણ ઓફિસનું લોકાર્પણ ની તારીખ ડિક્લેર કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે તમામ મિત્રોનો સાથ અને સહકાર તેમજ આપ સૌના આશીર્વાદ થી અમે અમારું નવું સોપાન *સૌરાષ્ટ્ર ઝોન ઓફિસ અને સ્ટુડિયો ન્યૂઝ રૂમ* શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે આપ સર્વ દર્શક મિત્રો ના આશીર્વાદ હર હંમેશ અમારી સાથે છે ત્યારે આજે તમામ રિપોર્ટર તેમજ તમામ દર્શક મિત્રો અમે ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ કે *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* ને ટૂંક જ સમયની અંદર આપનો ખૂબ-ખૂબ સાથ અને સહકાર મળ્યો તે બદલ *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* વતી હું સર્વનો ખુબ ખુબ આભાર માનું છું અને *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* મ ગુજરાતના તમામ જિલ્લા તેમજ તાલુકા લેવલે નીડરતાથી તેમજ નીપક્ષ થઈને *અન્યાય અત્યાચાર તેમજ ભ્રષ્ટાચારના ખિલાફ અવાજ* ઉઠાવે તેવા સાહસી *યુવક-યુવતીઓ* ની જરૂરત હોવાથી જે લોકો રિપોર્ટર બની સમાજ માટે કાંઈક કરી છૂટવાની ભાવના હોય તેવા યુવક-યુવતીઓની જરૂરત છે તો નીચે આપેલ અમારા *હેડ ઓફિસ તેમજ ઝોન ઓફિસ નો સંપર્ક કરો...* *હેડ ઓફિસ* MO.7567537036 E-mail Id speednews53@gmail.com Westside. www.speednews18.in *મધ્ય ગુજરાત ઓફિસ* MO.9978161690 *સૌરાષ્ટ્ર ઓફિસ* MO.7016663756 MO.7801891255 MO.9824810123 #📰 14 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
બોટાદ જિલ્લાના ગઢડા તાલુકાના રસનાળ ગામે સ્કૂલમાં સંવેદના કાર્યક્રમ યોજાયો શ્રીજી એજ્યુકેશન સેવા નમસ્કાર દર્શક મિત્રો *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* માં આપ સર્વ મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત છે આપને જણાવતા આનંદ થાય છે કે હવે ટૂંક જ સમયમાં *સૌરાષ્ટ્ર* એક નહીં પણ ત્રણ ત્રણ ઓફિસનું લોકાર્પણ ની તારીખ ડિક્લેર કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે તમામ મિત્રોનો સાથ અને સહકાર તેમજ આપ સૌના આશીર્વાદ થી અમે અમારું નવું સોપાન *સૌરાષ્ટ્ર ઝોન ઓફિસ અને સ્ટુડિયો ન્યૂઝ રૂમ* શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે આપ સર્વ દર્શક મિત્રો ના આશીર્વાદ હર હંમેશ અમારી સાથે છે ત્યારે આજે તમામ રિપોર્ટર તેમજ તમામ દર્શક મિત્રો અમે ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ કે *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* ને ટૂંક જ સમયની અંદર આપનો ખૂબ-ખૂબ સાથ અને સહકાર મળ્યો તે બદલ *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* વતી હું સર્વનો ખુબ ખુબ આભાર માનું છું અને *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* મ ગુજરાતના તમામ જિલ્લા તેમજ તાલુકા લેવલે નીડરતાથી તેમજ નીપક્ષ થઈને *અન્યાય અત્યાચાર તેમજ ભ્રષ્ટાચારના ખિલાફ અવાજ* ઉઠાવે તેવા સાહસી *યુવક-યુવતીઓ* ની જરૂરત હોવાથી જે લોકો રિપોર્ટર બની સમાજ માટે કાંઈક કરી છૂટવાની ભાવના હોય તેવા યુવક-યુવતીઓની જરૂરત છે તો નીચે આપેલ અમારા *હેડ ઓફિસ તેમજ ઝોન ઓફિસ નો સંપર્ક કરો...* *હેડ ઓફિસ* MO.7567537036 E-mail Id speednews53@gmail.com Westside. www.speednews18.in *મધ્ય ગુજરાત ઓફિસ* MO.9978161690 *સૌરાષ્ટ્ર ઓફિસ* MO.7016663756 MO.7801891255 MO.9824810123 #📰 14 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
જન આરોગ્ય ઉપર ખતરો જામકંડોરણા ના પ્રાઈવેટ દવાખાનાના ડોક્ટર દ્વારા બાયો મેડીકલ નમસ્કાર દર્શક મિત્રો *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* માં આપ સર્વ મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત છે આપને જણાવતા આનંદ થાય છે કે હવે ટૂંક જ સમયમાં *સૌરાષ્ટ્ર* એક નહીં પણ ત્રણ ત્રણ ઓફિસનું લોકાર્પણ ની તારીખ ડિક્લેર કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે તમામ મિત્રોનો સાથ અને સહકાર તેમજ આપ સૌના આશીર્વાદ થી અમે અમારું નવું સોપાન *સૌરાષ્ટ્ર ઝોન ઓફિસ અને સ્ટુડિયો ન્યૂઝ રૂમ* શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે આપ સર્વ દર્શક મિત્રો ના આશીર્વાદ હર હંમેશ અમારી સાથે છે ત્યારે આજે તમામ રિપોર્ટર તેમજ તમામ દર્શક મિત્રો અમે ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ કે *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* ને ટૂંક જ સમયની અંદર આપનો ખૂબ-ખૂબ સાથ અને સહકાર મળ્યો તે બદલ *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* વતી હું સર્વનો ખુબ ખુબ આભાર માનું છું અને *સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક* મ ગુજરાતના તમામ જિલ્લા તેમજ તાલુકા લેવલે નીડરતાથી તેમજ નીપક્ષ થઈને *અન્યાય અત્યાચાર તેમજ ભ્રષ્ટાચારના ખિલાફ અવાજ* ઉઠાવે તેવા સાહસી *યુવક-યુવતીઓ* ની જરૂરત હોવાથી જે લોકો રિપોર્ટર બની સમાજ માટે કાંઈક કરી છૂટવાની ભાવના હોય તેવા યુવક-યુવતીઓની જરૂરત છે તો નીચે આપેલ અમારા *હેડ ઓફિસ તેમજ ઝોન ઓફિસ નો સંપર્ક કરો...* *હેડ ઓફિસ* MO.7567537036 E-mail Id speednews53@gmail.com Westside. www.speednews18.in *મધ્ય ગુજરાત ઓફિસ* MO.9978161690 *સૌરાષ્ટ્ર ઓફિસ* MO.7016663756 MO.7801891255 MO.9824810123 #📰 14 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
#📰 14 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
02:42 / 7.3 MB
@ShareChat Gujarati #📰 14 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર