સુરતી બોલી
#સુરતી બોલી
kailaspatel #સુરતી બોલી
#સુરતી બોલી
#સુરતી બોલી
#સુરતી બોલી
#જગદીશ_કરંગીયા_સમય #શબ્દ-સમશેર FB&IG- shabdsamsher #સુરતી બોલી
#સુરતી બોલી