💐 પુલવામાં હુમલો: 1 વર્ષ પૂર્ણ

💐 પુલવામાં હુમલો: 1 વર્ષ પૂર્ણ

00:22 / 1.2 MB
#💐 પુલવામાં હુમલો: 1 વર્ષ પૂર્ણ
https://youtu.be/ZMA3Tr-PvaU #💐 પુલવામાં હુમલો: 1 વર્ષ પૂર્ણ #🕯️ એક દીવો શહીદોને નામ
#💐 પુલવામાં હુમલો: 1 વર્ષ પૂર્ણ #👏 દેશનાં સૈનિકોને સલામ #🕯️ એક દીવો શહીદોને નામ #👮‍♂️ જય જવાન
jay hind #💐 પુલવામાં હુમલો: 1 વર્ષ પૂર્ણ
00:17 / 1.2 MB
#💐 પુલવામાં હુમલો: 1 વર્ષ પૂર્ણ #👏 દેશનાં સૈનિકોને સલામ #🕯️ એક દીવો શહીદોને નામ #👮‍♂️ જય જવાન
#💐 પુલવામાં હુમલો: 1 વર્ષ પૂર્ણ #👏 દેશનાં સૈનિકોને સલામ #🕯️ એક દીવો શહીદોને નામ #🤗 તમારાં શબ્દો શહીદો માટે #💖 I Love My INDIA
#💐 પુલવામાં હુમલો: 1 વર્ષ પૂર્ણ #💖 હેપી વેલેન્ટાઇન ડે #🕯️ એક દીવો શહીદોને નામ #🤗 તમારાં શબ્દો શહીદો માટે #👮‍♂️ જય જવાન
તારીખ 14 ફેબ્રુઆરી 2019 ના રોજ પુલવામાં આંતકી હુમલા માં શહીદ થયેલા દેશનાં વીર જવાનોને અશ્રુભીની શ્રદ્ધાંજલિ #💐 પુલવામાં હુમલો: 1 વર્ષ પૂર્ણ
#💐 પુલવામાં હુમલો: 1 વર્ષ પૂર્ણ