🍱 જમણવાર

🍱 જમણવાર

188
272 પોસ્ટ
181K એ જોયું
🍱 જમણવાર
હાલૌ માટી ના વાસણ મિ અને ચુલા ની વઘારેલિ ખિચડી ખાવા #🍱 જમણવાર
Jami lo #🍱 જમણવાર
all friends Jami lejo #🍱 જમણવાર