📝 બોર્ડ પરીક્ષા માટે ખાસ આદેશો

📝 બોર્ડ પરીક્ષા માટે ખાસ આદેશો

00:14 / 627.3 KB
#📝 બોર્ડ પરીક્ષા માટે ખાસ આદેશો
00:06 / 269.8 KB
#📰 17 ડિસેમ્બરનાં સમાચાર #📝 બોર્ડ પરીક્ષા માટે ખાસ આદેશો #⛽ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ #👨‍💻 ગુજરાતમાં વોટ્સએપ પાકિસ્તાનથી હેક! #💐 ભારતના 2 જવાન શહીદ
00:18 / 742.4 KB
#🎤 મારા અવાજમાં વિડિઓ #🇮🇳 દેશભક્તિ #📰 બિન સચિવાલય પરીક્ષા રદ #📝 બોર્ડ પરીક્ષા માટે ખાસ આદેશો #📰 17 ડિસેમ્બરનાં સમાચાર
00:24 / 1.7 MB
#📝 બોર્ડ પરીક્ષા માટે ખાસ આદેશો
00:28 / 1.4 MB
#📝 બોર્ડ પરીક્ષા માટે ખાસ આદેશો
00:29 / 2 MB
#📝 બોર્ડ પરીક્ષા માટે ખાસ આદેશો #📰 બિન સચિવાલય પરીક્ષા રદ
00:19 / 712 KB
#📝 બોર્ડ પરીક્ષા માટે ખાસ આદેશો
00:29 / 1.2 MB
#📝 બોર્ડ પરીક્ષા માટે ખાસ આદેશો - શું આપવામાં આવ્યા છે આ ખાસ આદેશો ?? --- શા માટે આપવામાં આવ્યા છે કડક આદેશો ....????
00:27 / 1014.4 KB
#📝 બોર્ડ પરીક્ષા માટે ખાસ આદેશો
#📰 17 ડિસેમ્બરનાં સમાચાર #📰 બિન સચિવાલય પરીક્ષા રદ #📝 બોર્ડ પરીક્ષા માટે ખાસ આદેશો #🧾 નાગરિકતા સંશોધન બિલ (CAB) પાસ #🗳️ ગુજરાત રાજકારણ
બિનસચિવાલય પરીક્ષાના કૌભાંડ બાદ સરકારે લીધો બોધપાઠ, બોર્ડ પરીક્ષા માટે ખાસ છૂટ્યા ખાસ આદેશો બિનસચિવાલય પરીક્ષા (binsachivalay exam)માં કૌભાંડ બહાર આવ્યા બાદ રાજ્યવ્યાપી આંદોલન થયા, પરીક્ષા રદ અને સરકાર પણ બદનામ થઈ. વિદ્યાર્થી આંદોલન ફાટી નીકળ્યા બાદ આખરે ગુજરાત સરકારે ગઈકાલે પરીક્ષા રદ થયાની જાહેરાત કરી હતી. ત્યારે બિનસચિવાલય પરીક્ષા રદ થયા બાદ શિક્ષણ વિભાગે પણ બોધપાઠ લીધો છે. ત્યારે શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા લેવાનારી ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની પરીક્ષા (Board Exam) માટે ખાસ આદેશો છૂટ્યા છે. રાજ્યમાં ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષામાં પણ તકેદારીના પગલા લેવાશે તેવી જાહેરાત વિભાગ દ્વારા કરાઈ છે #📝 બોર્ડ પરીક્ષા માટે ખાસ આદેશો