જય ચેહર માં
" 🙏🙏માં ચેહર તારા ચરણ ની રજ થી એ માટી સોનુ બની જાય છે.. અને તારી અમી દ્રષ્ટિ થી અમારા ભવેભવ ના સગળા દુઃખ ટળી છે .. માં ચેહર તારી મહેર તો ખૂબ રહે છે મારા ઉપર ... બસ એટલું માગું કે કોઈ દુખિયારોં આવે તારા શરણે તો એને નિરાશ ના મોકલતી માં ચેહર 🙏🙏 જય હો મારી ચેહર માં ની જય હો 🙏🙏 👏👏મારુ માવતર ચેહર માં 🙏🙏🙏 #જય ચેહર માં
માં ચેહર ની જય હો #જય ચેહર માં
મારુ માવતર ચેહર માં #જય ચેહર માં
😗મારુ 👑Mavtar👑 ચેહર 😗 #જય ચેહર માં
#જય ચેહર માં