🙏🏻 રાજા રામમોહન રાય જન્મજયંતિ

🙏🏻 રાજા રામમોહન રાય જન્મજયંતિ

94
106 પોસ્ટ
56.4K એ જોયું
🙏🏻 રાજા રામમોહન રાય જન્મજયંતિ
#🙏🏻 રાજા રામમોહન રાય જન્મજયંતિ #🙏 શ્રદ્ધાંજલિ
#🙏🏻 રાજા રામમોહન રાય જન્મજયંતિ
सती प्रथा, बाल विवाह जेसी कुरीतियों को समाप्त कर नवीन भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन अर्पित कर देने वाले राजा राम मोहन राय को अपनी जन्मा जयंती पर शत शत नमन। #🙏🏻 રાજા રામમોહન રાય જન્મજયંતિ
#🙏🏻 રાજા રામમોહન રાય જન્મજયંતિ
#🙏🏻 રાજા રામમોહન રાય જન્મજયંતિ
#🙏🏻 રાજા રામમોહન રાય જન્મજયંતિ
#🙏🏻 રાજા રામમોહન રાય જન્મજયંતિ
#🙏🏻 રાજા રામમોહન રાય જન્મજયંતિ
#🙏🏻 રાજા રામમોહન રાય જન્મજયંતિ
#🙏🏻 રાજા રામમોહન રાય જન્મજયંતિ