🏴ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ⚠️

🏴ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ⚠️

🏴ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ⚠️ - ShareChat
🕉️समਸਿਆਓ_ਸੇ_ਪਰੇਸ਼ਾਨ_ਤੂਰੰਤ_ਕੁਛ_ਘੰਟੋਂ_ਨਾਮ_ ਸਭ ध्यान ★ _..... 🔱 {ਪੰਡਿਤ_ਵਿਕਾਸਨਾਥਸ਼ਾਸਤਰੀ 🔱 ਕਾਲ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ- + 91- 7300-1011-27 ਵਿਲ.ਆਈ. 72% ਵਿਚ 100% ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ. ਪਿਆਰ ਵਿਆਹ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਗਵਾਚਿਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆ. ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਕਾਮਦੇਵ ਮੰਤਰ, ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ blackਨਲਾਈਨ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ, .ਪਹਿਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਦੂ ਵੂਡੋ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਛਿੱਤਰਾਂ ,,,, .ਹਸਬੰਦ ਵਾਈਫ ਲਵ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ {ਪੰਡਿਤ_ਵਿਕਾਸਨਾਥ_ਸਾਸਤਰੀ} ,, ★ !! ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ WhatsApp- + 91- 7300_1011_27 ★ !! ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, !! ★ #🏴ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ⚠️
🏴ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ⚠️ - ShareChat
🕉️समਸਿਆਓ_ਸੇ_ਪਰੇਸ਼ਾਨ_ਤੂਰੰਤ_ਕੁਛ_ਘੰਟੋਂ_ਨਾਮ_ ਸਭ ध्यान ★ _..... 🔱 {ਪੰਡਿਤ_ਵਿਕਾਸਨਾਥਸ਼ਾਸਤਰੀ 🔱 ਕਾਲ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ- + 91- 7300-1011-27 ਵਿਲ.ਆਈ. 72% ਵਿਚ 100% ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ. ਪਿਆਰ ਵਿਆਹ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਗਵਾਚਿਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆ. ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਕਾਮਦੇਵ ਮੰਤਰ, ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ blackਨਲਾਈਨ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ, .ਪਹਿਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਦੂ ਵੂਡੋ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਛਿੱਤਰਾਂ ,,,, .ਹਸਬੰਦ ਵਾਈਫ ਲਵ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ {ਪੰਡਿਤ_ਵਿਕਾਸਨਾਥ_ਸਾਸਤਰੀ} ,, ★ !! ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ WhatsApp- + 91- 7300_1011_27 ★ !! ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, !! ★ #🏴ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ⚠️
🏴ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ⚠️ - ShareChat
🕉️समਸਿਆਓ_ਸੇ_ਪਰੇਸ਼ਾਨ_ਤੂਰੰਤ_ਕੁਛ_ਘੰਟੋਂ_ਨਾਮ_ ਸਭ ध्यान ★ _..... 🔱 {ਪੰਡਿਤ_ਵਿਕਾਸਨਾਥਸ਼ਾਸਤਰੀ 🔱 ਕਾਲ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ- + 91- 7300-1011-27 ਵਿਲ.ਆਈ. 72% ਵਿਚ 100% ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ. ਪਿਆਰ ਵਿਆਹ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਗਵਾਚਿਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆ. ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਕਾਮਦੇਵ ਮੰਤਰ, ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ blackਨਲਾਈਨ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ, .ਪਹਿਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਦੂ ਵੂਡੋ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਛਿੱਤਰਾਂ ,,,, .ਹਸਬੰਦ ਵਾਈਫ ਲਵ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ {ਪੰਡਿਤ_ਵਿਕਾਸਨਾਥ_ਸਾਸਤਰੀ} ,, ★ !! ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ WhatsApp- + 91- 7300_1011_27 ★ !! ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, !! ★ #🏴ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ⚠️
🏴ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ⚠️ - பாம் - ShareChat
🕉️समਸਿਆਓ_ਸੇ_ਪਰੇਸ਼ਾਨ_ਤੂਰੰਤ_ਕੁਛ_ਘੰਟੋਂ_ਨਾਮ_ ਸਭ ध्यान ★ _..... 🔱 {ਪੰਡਿਤ_ਵਿਕਾਸਨਾਥਸ਼ਾਸਤਰੀ 🔱 ਕਾਲ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ- + 91- 7300-1011-27 ਵਿਲ.ਆਈ. 72% ਵਿਚ 100% ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ. ਪਿਆਰ ਵਿਆਹ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਗਵਾਚਿਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆ. ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਕਾਮਦੇਵ ਮੰਤਰ, ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ blackਨਲਾਈਨ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ, .ਪਹਿਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਦੂ ਵੂਡੋ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਛਿੱਤਰਾਂ ,,,, .ਹਸਬੰਦ ਵਾਈਫ ਲਵ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ {ਪੰਡਿਤ_ਵਿਕਾਸਨਾਥ_ਸਾਸਤਰੀ} ,, ★ !! ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ WhatsApp- + 91- 7300_1011_27 ★ !! ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, !! ★ #🏴ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ⚠️
🏴ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ⚠️ - Hindu God Walipoper . com GODDESS LAKSHMI www . Hindu God Wallpaper . com - ShareChat
🕉️समਸਿਆਓ_ਸੇ_ਪਰੇਸ਼ਾਨ_ਤੂਰੰਤ_ਕੁਛ_ਘੰਟੋਂ_ਨਾਮ_ ਸਭ ध्यान ★ _..... 🔱 {ਪੰਡਿਤ_ਵਿਕਾਸਨਾਥਸ਼ਾਸਤਰੀ 🔱 ਕਾਲ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ- + 91- 7300-1011-27 ਵਿਲ.ਆਈ. 72% ਵਿਚ 100% ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ. ਪਿਆਰ ਵਿਆਹ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਗਵਾਚਿਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆ. ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਕਾਮਦੇਵ ਮੰਤਰ, ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ blackਨਲਾਈਨ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ, .ਪਹਿਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਦੂ ਵੂਡੋ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਛਿੱਤਰਾਂ ,,,, .ਹਸਬੰਦ ਵਾਈਫ ਲਵ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ {ਪੰਡਿਤ_ਵਿਕਾਸਨਾਥ_ਸਾਸਤਰੀ} ,, ★ !! ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ WhatsApp- + 91- 7300_1011_27 ★ !! ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, !! ★ #🏴ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ⚠️
🏴ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ⚠️ - ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ' ਚ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਅਜੀਤ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਜੰਮ , 8 ਨਵੰਬਰ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮੇਂਢਰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ . ਜੀ . ਸੈਕਟਰ ' ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । - ShareChat
#🏴ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ⚠️
🏴ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ⚠️ - 1 : 47 all . all & Hin @ ( 54 ) * ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ( 5 / 50 ) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਜੀਤ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਸ੍ਰੀਨਗਰ , 8 ਨਵੰਬਰ - ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਣਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਾ ਘਾਟੀ ਸੈਕਟਰ ' ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ । ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 11 . 45 ਵਜੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ , ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ - ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । | tae Uber Eats Uber Eats a UberEats | Instal | Uber Eats 4 . 2 * FREE Install - ShareChat
#🏴ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ⚠️
🏴ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ⚠️ - ShareChat
00:29 / 1829 Kb
#🏴ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ⚠️
🏴ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ⚠️ - | ਫੌਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ' ਤੇ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ , ' ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ Author Khushdeep Jassi , Updated : 07 Nov , 2019 10 : 20 PM Jalandhar ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਲੰਧ ਸਕੂਟ ਪਤਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਕਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਤ ਈ . ਓ . ਮਾਮਲ ਵਿਗਿਆਪਨ s PARTIE ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ - ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ' ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ' ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ' ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਸਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । Global leade KRITT ਫੈਸਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 9 ਅਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ 20 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ( ਕਰੀਬ 1400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆਸਿਫ ਗਫੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ Ek Nazar - ShareChat
. #🏴ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ⚠️
🏴ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ⚠️ - ShareChat
00:51 / 2841 Kb
#🏴ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ⚠️
🏴ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ⚠️ - ShareChat
06:32 / 13946 Kb
#🏴ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ⚠️ #🏴ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘਟੀਆ ਖੇਡ⚠️ ਜਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੇਡਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਖੇਡ ਲਉ?? ਨੇਤਾ ਤੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਹੇਗਾ ਹੀ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਪਾਕਿ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਲਗਿਆ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਬਧੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ
ਬਾਕੀ ਐਪਸ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
Facebook
WhatsApp
ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
ਰੱਦ ਕਰੋ
Embed
ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਯਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ...
Embed Post