🎼 టోన్స్
00:27
ఆమె కళ్ళ భావాలకుకవితల అక్షరాల మాలలు వేస్తూ ఆ గుండె గూటిలో అతడు ఎలా కలిసి కరిగిపోతున్నాడో ..ఈ రింగ్ టోన్ లో వినండి . రింగ్ టోన్ ..సామజవరగమనా...! #🎼 టోన్స్
00:29
#🎼 టోన్స్ #🎶మ్యూజిక్ #🙏శుభాకాంక్షలు #❤️🎵లవ్ సాంగ్స్ #🥁Folk సాంగ్స్
00:30
అతడి కళ్ళకి రంగుల రిబ్బన్లుకడుతూ ..ఆమె అతడి కలలఅలలలో మునకలేస్తోoది.ప్రేమ పరిచయంలో మనసుభావాన్ని అతడికి మౌనంగా తెలుపుతూ..అతడి మనోనది లోతుకొలుస్తోన్న ఆమె మనసులో మాట ఈ రింగ్ టోన్ గా వినండి . #🎼 టోన్స్
00:55
meena I love you..... #🎼 టోన్స్
మరిన్ని పోస్ట్‌లు లేవు