💐 શહીદ દિવસ
00:32 / 1.2 MB
🙏🙏sahid divas 🙏🙏 #💐 શહીદ દિવસ #🙏 ભગત સિંહ પુણ્યતિથિ #💐 પુણ્યતિથિ : ભગતસિંહ, રાજગુરુ, સુખદેવ
#💐 શહીદ દિવસ
00:12 / 1.2 MB
#💐 શહીદ દિવસ #🙏 ભગત સિંહ પુણ્યતિથિ #💐 પુણ્યતિથિ : ભગતસિંહ, રાજગુરુ, સુખદેવ
#🙏 શહીદ દિવસ
શહીદ દિવસ - શેરચેટ નવા ટ્રેન્ડ્સ - ShareChat Gujarati: Funny, Romantic, Videos, Shayari, Quotes
🙏 શહીદ દિવસ - ભગત સિંહ, રાજગુરુ અને સુખદેવના આજના શહીદી દિવસ પર તેમને યાદ કરીએ, ભારતના સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં તેમના આપેલા બલિદાનને યાદ કરીએ અને આપણા દેશની ઉન્નતિમાં આપણે આપણો ભાગ ભજવીએ.
ભગત સિંહ, રાજગુરુ અને સુખદેવના આજના શહીદી દિવસ પર તેમને યાદ કરીએ, ભારતના સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં તેમના આપેલા બલિદાનને યાદ કરીએ અને આપણા દેશની ઉન્નતિમાં આપણે આપણો ભાગ ભજવીએ. #🙏 શહીદ દિવસ
🇮🇳🇮🇳 #🙏 શહીદ દિવસ