📰 18 મેનાં સમાચાર
#📰 18 મેનાં સમાચાર
#📰 18 મેનાં સમાચાર
#📰 18 મેનાં સમાચાર
#📰 18 મેનાં સમાચાર
#📰 18 મેનાં સમાચાર
#📰 18 મેનાં સમાચાર
MiniJoy!
MiniJoy official website
https://minijoy.page.link/dPX53 #📰 18 મેનાં સમાચાર
#📰 18 મેનાં સમાચાર
https://youtu.be/GPgSehx9Ho0 ગુજરાતમાં કચ્છના રણ વાળા વિસ્તારોમાં ઉંટનો એક ખાસ જાતિ રહેતી છે. જેની નામ છે ખરાઇ. ખરાઈ ઉંટ પાણીમાં તરી પણ શકે છે અને જમીન પર પણ રહે છે. પરંતુ હવે ખરાઈ ઉંટો પર અસ્તિત્વનું સંકટ છે #📰 18 મેનાં સમાચાર