💑 બસ તું અને હું

💑 બસ તું અને હું

822
1.3K પોસ્ટ
846.8K એ જોયું
💑 બસ તું અને હું
#💑 બસ તું અને હું
#💑 બસ તું અને હું
"પોપટ એ dairy milk જ છે તેની ઝીદ અને તેના બાપા ના વ્હાલ નો ફાયદો અત્યારે તુ ઉઠાવી રહયો છું.મારા વાલા." #💑 બસ તું અને હું
#💑 બસ તું અને હું
#💑 બસ તું અને હું
#💑 બસ તું અને હું
#💑 બસ તું અને હું #🤗 ફક્ત તારા માટે
#💑 બસ તું અને હું
#💑 બસ તું અને હું