🔯 પંચાંગ
આજનું પંચાંગ
#

🔯 પંચાંગ

તા. ૨૫/૦૨/૨૦૨૦, મંગળવાર
વિક્રમ સંવત-ર૦૭૬, શાલિવાહન શક-૧૯૪૧,વીર સંવત-રપ૪૬, ઇસ્લામીક સંવત-૨૫૪૫, ફાગણ સુદ-૨ સૂર્યોદય-૭-૧૪, સૂર્યાસ્ત-૬-૪૬, જૈન નવકારશી-૮-૦૬, આજની રાશિ : મીન (દ.ચ.ઝ.થ.), નક્ષત્રઃ પૂર્વાભાદ્રાપદસૂર્ય-કુંભ <br><br>ચંદ્ર-ધન <br><br>મંગળ-ધન <br><br>બુધ-કુંભ <br><br>ગુરૂ-ધન <br><br>શુક્ર-મીન <br><br>શનિ-મકર <br><br>રાહુ-મિથુન <br><br>કેતુ-ધન <br><br>હર્ષલ-મેષ <br><br>નેપ્ચ્યુન-કુંભ <br><br>પ્લુટો-ધન - શુભ ચોઘડીયા -<br><br>૧૦-૦૭ થી ચલ-લાભ-અમૃત-૧૪-ર૭ સુધી, ૧પ-પ૪ થી શુભ-૧૭-ર૧ સુધી, ર૦-ર૧ થી લાભ-ર૧-પ૪ સુધી, ર૩-ર૭થી શુભ-અમૃત-ચલ-૪-૦૬ સુધી- શુભ હોરા-<br><br>૯-૦૯ થી ૧ર-૦૩ સુધી, ૧૩-૦૧ થી ૧૩-પ૮ સુધી, ૧પ-પ૪ થી ૧૮-૪૮ સુધી, ૧૯-પ૦ થી ર૦-પર સુધી<br><br>
462 એ જોયું
21 કલાક પહેલા
આજનું પંચાંગ
#

🔯 પંચાંગ

તા. ૨૩/૦૨/૨૦૨૦, શનિવાર
વિક્રમ સંવત-ર૦૭૬, શાલિવાહન શક-૧૯૪૧,વીર સંવત-રપ૪૬, ઇસ્લામીક સંવત-૨૫૪૫, મહા વદ-૩૦ સૂર્યોદય-૭-૧૫, સૂર્યાસ્ત-૬-૪૬, જૈન નવકારશી-૮-૦૬, આજની રાશિ : કુંભ (ગ.સ.), નક્ષત્રઃ ઘનિષ્ઠાસૂર્ય-કુંભ <br><br>ચંદ્ર-ધન <br><br>મંગળ-ધન <br><br>બુધ-કુંભ <br><br>ગુરૂ-ધન <br><br>શુક્ર-મીન <br><br>શનિ-મકર <br><br>રાહુ-મિથુન <br><br>કેતુ-ધન <br><br>હર્ષલ-મેષ <br><br>નેપ્ચ્યુન-કુંભ <br><br>પ્લુટો-ધન - શુભ ચોઘડીયા -<br><br>૮-૪૧થી ચલ-લાભ-અમૃત-૧૩-૦૧ સુધી,૧૪-ર૭થી શુભ-૧પ-પ૪ સુધી,૧૮-૪૭થી શુભ-અમૃત-ચલ-ર૩-ર૭ સુધી- શુભ હોરા-<br><br>૮-૧ર થી ૧૧-૦પ સુધી,૧ર-૦૩ થી ૧૩-૦૧ સુધી,૧૪-પ૬ થી ૧૭-૪૯ સુધી,૧૮-૪૭થી ૧૯-૪૯ સુધી<br><br>
778 એ જોયું
2 દિવસ પહેલા
આજનું પંચાંગ
#

🔯 પંચાંગ

તા. ૨૨/૦૨/૨૦૨૦, શનિવાર
વિક્રમ સંવત-ર૦૭૬, શાલિવાહન શક-૧૯૪૧,વીર સંવત-રપ૪૬, ઇસ્લામીક સંવત-૨૫૪૫, મહા વદ-૧૪ સૂર્યોદય-૭-૧૫, સૂર્યાસ્ત-૬-૪૫, જૈન નવકારશી-૮-૦૬, આજની રાશિ : કુંભ (ગ.સ.), નક્ષત્રઃ શ્રવણસૂર્ય-કુંભ <br><br>ચંદ્ર-ધન <br><br>મંગળ-ધન <br><br>બુધ-કુંભ <br><br>ગુરૂ-ધન <br><br>શુક્ર-મીન <br><br>શનિ-મકર <br><br>રાહુ-મિથુન <br><br>કેતુ-ધન <br><br>હર્ષલ-મેષ <br><br>નેપ્ચ્યુન-કુંભ <br><br>પ્લુટો-ધન - શુભ ચોઘડીયા -<br><br>૮-૪ર થી ૧૦-૦૮ સુધી,શુભ-૧૩-૦૧ થી ચલ-લાભ-અમૃત-૧૭-ર૦ સુધી, ૧૮-૪૬ થી લાભ-ર૦ર૦ સુધી, ર૧-પ૩ થી શુભ-અમૃત-ચલ-ર-૩૪ સુધી- શુભ હોરા-<br><br>૮-૧૩ થી ૯-૧૧ સુધી,૧૧-૦૬ થી ૧૩-પ૮ સુધી,૧૪-પ૬ થી ૧પ-પ૪ સુધી,૧૭-૪૯થી ર૦-પ૧ સુધી<br><br>
615 એ જોયું
3 દિવસ પહેલા
આજનું પંચાંગ
#

🔯 પંચાંગ

તા. ૨૧/૦૨/૨૦૨૦, શુક્રવાર
વિક્રમ સંવત-ર૦૭૬, શાલિવાહન શક-૧૯૪૧,વીર સંવત-રપ૪૬, ઇસ્લામીક સંવત-૨૫૪૫, મહા વદ-૧૩,મહાશિવરાત્રી સૂર્યોદય-૭-૧૬, સૂર્યાસ્ત-૬-૪૯, જૈન નવકારશી-૮-૦૬, આજની રાશિ : મકર (ખ.જ.), નક્ષત્રઃ ઉત્તરષાઢાસૂર્ય-કુંભ <br><br>ચંદ્ર-ધન <br><br>મંગળ-ધન <br><br>બુધ-કુંભ <br><br>ગુરૂ-ધન <br><br>શુક્ર-મીન <br><br>શનિ-મકર <br><br>રાહુ-મિથુન <br><br>કેતુ-ધન <br><br>હર્ષલ-મેષ <br><br>નેપ્ચ્યુન-કુંભ <br><br>પ્લુટો-ધન - શુભ ચોઘડીયા -<br><br>૭-૧૬ થી ચલ-લાભ-અમૃત-૧૧-૩પ સુધી,૧૩-૦૧ થી શુભ-૧૪-ર૭ સુધી, ૧૭-ર૦થી ચલ-૧૮-૪૬ સુધી, ર૧-પ૩ થી લાભ-ર૩-ર૭ સુધી- શુભ હોરા-<br><br>૭-૧૬ થી ૧૦-૦૯ સુધી,૧૧-૦૬ થી ૧ર-૦૪ સુધી,૧૩-પ૯થી ૧૬-પ૧ સુધી,૧૭-૪૮થી ૧૮-૪૬ સુધી<br><br>
447 એ જોયું
4 દિવસ પહેલા
આજનું પંચાંગ
#

🔯 પંચાંગ

તા. ૨૦/૦૨/૨૦૨૦, ગુરુવાર
વિક્રમ સંવત-ર૦૭૬, શાલિવાહન શક-૧૯૪૧,વીર સંવત-રપ૪૬, ઇસ્લામીક સંવત-૨૫૪૫, મહા વદ-૧૨ સૂર્યોદય-૭-૧૭, સૂર્યાસ્ત-૬-૪૯, જૈન નવકારશી-૮-૦૬, આજની રાશિ : મકર (ખ.જ.), નક્ષત્રઃ ઉત્તર ષાઢાસૂર્ય-કુંભ <br><br>ચંદ્ર-ધન <br><br>મંગળ-ધન <br><br>બુધ-કુંભ <br><br>ગુરૂ-ધન <br><br>શુક્ર-મીન <br><br>શનિ-મકર <br><br>રાહુ-મિથુન <br><br>કેતુ-ધન <br><br>હર્ષલ-મેષ <br><br>નેપ્ચ્યુન-કુંભ <br><br>પ્લુટો-ધન - શુભ ચોઘડીયા -<br><br>૭-૧૭ થી શુભ-૮-૪૩ સુધી,૧૧-૩પ થી ચલ-લાભ-અમૃત- ૧પ-પ૩ સુધી,૧૭-૧૯થી શુભ-અમૃત-ચલ-ર૧-પ૩ સુધી- શુભ હોરા-<br><br>૭-૧૭ થી ૮-૧૪ સુધી,૧૦-૦૯થી ૧૩-૦૧ સુધી,૧૩-પ૯થી ૧૪-પ૬ સુધી,૧૬-પ૧ થી ૧૯-૪૮ સુધી<br><br>
527 એ જોયું
5 દિવસ પહેલા
આજનું પંચાંગ
#

🔯 પંચાંગ

તા. ૧૯/૦૨/૨૦૨૦, બુધવાર
વિક્રમ સંવત-ર૦૭૬, શાલિવાહન શક-૧૯૪૧,વીર સંવત-રપ૪૬, ઇસ્લામીક સંવત-૨૫૪૫, મહા વદ-૧૧ સૂર્યોદય-૭-૧૮, સૂર્યાસ્ત-૬-૪૪, જૈન નવકારશી-૮-૦૬, આજની રાશિ : ધન (ભ.ફ.ધ.ઢ.), નક્ષત્રઃ પૂર્વાષાઢા સૂર્ય-કુંભ <br><br>ચંદ્ર-ધન <br><br>મંગળ-ધન <br><br>બુધ-કુંભ <br><br>ગુરૂ-ધન <br><br>શુક્ર-મીન <br><br>શનિ-મકર <br><br>રાહુ-મિથુન <br><br>કેતુ-ધન <br><br>હર્ષલ-મેષ <br><br>નેપ્ચ્યુન-કુંભ <br><br>પ્લુટો-ધન - શુભ ચોઘડીયા -<br><br>૭-૧૮થી લાભ-અમૃત-૧૦-૦૯ સુધી, ૧૧-૩પથી શુભ-૧૩-૦૧ સુધી, ૧પ-પ૩થી ચલ-લાભ-૧૮-૪પ, ર૦-૧૯થી શુભ-અમૃત-ચલ-૧-૦૧ સુધી- શુભ હોરા-<br><br>૭-૧૮થી ૯-૧ર સુધી, ૧૦-૦૯થી ૧૧-૦૭ સુધી, ૧૩-૦૧થી ૧પ-પ૩ સુધી, <br><br>૧૬-પ૦થી ૧૭-૪૮ સુધી<br><br>
721 એ જોયું
6 દિવસ પહેલા
આજનું પંચાંગ
#

🔯 પંચાંગ

તા. ૧૭/૦૨/૨૦૨૦, સોમવાર
વિક્રમ સંવત-ર૦૭૬, શાલિવાહન શક-૧૯૪૧,વીર સંવત-રપ૪૬, ઇસ્લામીક સંવત-૨૫૪૫ મહા વદ-૯ સૂર્યોદય-૭-૨૦, સૂર્યાસ્ત-૬-૪૨, જૈન નવકારશી-૮-૧૦, આજની રાશિ : વૃશ્ચિક (ન.ય.), નક્ષત્રઃ જ્યેષ્ઠા<br><br>સૂર્ય-મકર <br><br>ચંદ્ર-કન્યા <br><br>મંગળ-ધન <br><br>બુધ-કુંભ <br><br>ગુરૂ-ધન <br><br>શુક્ર-મીન <br><br>શનિ-મકર <br><br>રાહુ-મિથુન <br><br>કેતુ-ધન <br><br>હર્ષલ-મેષ <br><br>નેપ્ચ્યુન-કુંભ <br><br>પ્લુટો-ધન <br><br>- શુભ ચોઘડીયા -<br><br>૭-૧૯થી અમૃત-૮-૪પ સુધી,૧૦-૧૦ થી શુભ-૧૧-૩૬ સુધી,૧૪-ર૭થી ચલ-લાભ-અમૃત-ચલ-ર૦-૧૮ સુધી,ર૩-ર૭થી લાભ- ૧-૦૧ સુધી<br><br>- શુભ હોરા-<br><br>૭-૧૯થી ૮-૧૬ સુધી,૯-૧૩ થી ૧૦-૧૦ સુધી,૧ર-૦૪ થી ૧૪-પ૬ સુધી,૧પ-પ૩ થી ૧૬-પ૦ સુધી
670 એ જોયું
8 દિવસ પહેલા
અન્ય એપ પર શેર કરો
Facebook
WhatsApp
લિંક કોપી કરો
કાઢી નાખો
Embed
હું આ પોસ્ટની ફરિયાદ કરવા માંગુ છુ, કારણકે આ પોસ્ટ...
Embed Post