🙏જય🐍ગોગા🙏
#🙏જય🐍ગોગા🙏 #🐍 ગોગા સરકાર
00:14 / 1.3 MB
#🙏જય🐍ગોગા🙏 #જય ગોગા #જય ગોગા મહારાજ
ભલે મારા કબોદરા ની વિહત જોગણી ગોગા બાપા #🙏જય🐍ગોગા🙏
Mર...ગોગા વાળા #🙏જય🐍ગોગા🙏
||Sankhari ||Goga Jogni Dham || 1111 Jyot ni Arti. ..Jay goga...|| જય ગોગા મહારાજ || ગોગા જોગણી ધામ #🙏જય🐍ગોગા🙏
જય🐍ગોગા #🙏જય🐍ગોગા🙏
🙏જય🐍ગોગા🙏 #🙏જય🐍ગોગા🙏