📰 21 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
મહિસાગર જિલ્લા ના બાલસીનોર તાલુકા ના ગૂંથલી ગામ માં શહીદો ને શ્રદ્ધાંજલિ આપી પાકિસ્તાન મુરદાબાદ ના ન *સ્પીડ ન્યૂઝ18 ગ્રુપ નેટવર્ક* ખુશ ખબર...ખુશ ખબર... સૌરાષ્ટ્ર મા ન્યૂઝ રૂમ તેમજ સૌરાષ્ટ્ર ઝોન ઓફીસ નું લોકાર્પણ તેમજ પોરબંદર જિલ્લા ઓફિસ તેમજ દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા ઓફિસ લોકાર્પણની તારીખ જે હવે જાહેર કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે અને અતિ આનંદ સાથે આપને જણાવતા હર્ષની લાગણી અનુભવીએ છીએ... Dt. 02.03.2019 જામનગરમાં સૌરાષ્ટ્ર હેડ ઓફિસ તેમજ Dt. 03.03.2019 પોરબંદરમાં જિલ્લા ઓફીસ નું લોકાર્પણ ત્યારબાદ ટૂંક જ સમયમાં દેવભૂમિ દ્વારકા તેમજ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઓફીસ નું ઓપનિંગ ની તારીખ જાહેર કરીશું ત્યારે એવા સમયે *સ્પીડ ન્યૂઝ18 ગ્રુપ નેટવર્કમાં* ગુજરાતના તમામ જિલ્લા તેમજ તાલુકામાં રિપોર્ટર બનવા ઇચ્છતા યુવક-યુવતીઓની જરૂર હોવાથી કોન્ટેક્ટ કરો... હેડ ઓફિસ MO.7567537036 MO.6352685233 સૌરાષ્ટ્ર ઝોન ઓફિસ MO.7016663756 MO.7801891255 મધ્યગુજરાત ઝોન ઓફિસ MO.9978161690 તેમજ સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક વિશે જાણવા માટે અમારી વેબસાઇટ જુઓ Web. speednews18.in E-mail speednews53@gmail.com કોન્ટેક નંબર +91 7567537036 #📰 21 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
મહીસાગર બ્રેકીંગ મહીસાગરમાં ઠાકોર સેના દ્વારા શહિદોને અપાઇ અનોખી શ્રધ્ધાંજલી યુવાનોએ માથે મુંડન કર *સ્પીડ ન્યૂઝ18 ગ્રુપ નેટવર્ક* ખુશ ખબર...ખુશ ખબર... સૌરાષ્ટ્ર મા ન્યૂઝ રૂમ તેમજ સૌરાષ્ટ્ર ઝોન ઓફીસ નું લોકાર્પણ તેમજ પોરબંદર જિલ્લા ઓફિસ તેમજ દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા ઓફિસ લોકાર્પણની તારીખ જે હવે જાહેર કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે અને અતિ આનંદ સાથે આપને જણાવતા હર્ષની લાગણી અનુભવીએ છીએ... Dt. 02.03.2019 જામનગરમાં સૌરાષ્ટ્ર હેડ ઓફિસ તેમજ Dt. 03.03.2019 પોરબંદરમાં જિલ્લા ઓફીસ નું લોકાર્પણ ત્યારબાદ ટૂંક જ સમયમાં દેવભૂમિ દ્વારકા તેમજ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઓફીસ નું ઓપનિંગ ની તારીખ જાહેર કરીશું ત્યારે એવા સમયે *સ્પીડ ન્યૂઝ18 ગ્રુપ નેટવર્કમાં* ગુજરાતના તમામ જિલ્લા તેમજ તાલુકામાં રિપોર્ટર બનવા ઇચ્છતા યુવક-યુવતીઓની જરૂર હોવાથી કોન્ટેક્ટ કરો... હેડ ઓફિસ MO.7567537036 MO.6352685233 સૌરાષ્ટ્ર ઝોન ઓફિસ MO.7016663756 MO.7801891255 મધ્યગુજરાત ઝોન ઓફિસ MO.9978161690 તેમજ સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક વિશે જાણવા માટે અમારી વેબસાઇટ જુઓ Web. speednews18.in E-mail speednews53@gmail.com કોન્ટેક નંબર +91 7567537036 #📰 21 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
સાબરકાંઠા સગીર યુવતીને ભગાડી જવાના મામલે ઇડર ખાતે જન આક્રોશ રેલી યોજાઈ. છેલ્લા એક માસ ઉપરાંત થી સગી *સ્પીડ ન્યૂઝ18 ગ્રુપ નેટવર્ક* ખુશ ખબર...ખુશ ખબર... સૌરાષ્ટ્ર મા ન્યૂઝ રૂમ તેમજ સૌરાષ્ટ્ર ઝોન ઓફીસ નું લોકાર્પણ તેમજ પોરબંદર જિલ્લા ઓફિસ તેમજ દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા ઓફિસ લોકાર્પણની તારીખ જે હવે જાહેર કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે અને અતિ આનંદ સાથે આપને જણાવતા હર્ષની લાગણી અનુભવીએ છીએ... Dt. 02.03.2019 જામનગરમાં સૌરાષ્ટ્ર હેડ ઓફિસ તેમજ Dt. 03.03.2019 પોરબંદરમાં જિલ્લા ઓફીસ નું લોકાર્પણ ત્યારબાદ ટૂંક જ સમયમાં દેવભૂમિ દ્વારકા તેમજ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઓફીસ નું ઓપનિંગ ની તારીખ જાહેર કરીશું ત્યારે એવા સમયે *સ્પીડ ન્યૂઝ18 ગ્રુપ નેટવર્કમાં* ગુજરાતના તમામ જિલ્લા તેમજ તાલુકામાં રિપોર્ટર બનવા ઇચ્છતા યુવક-યુવતીઓની જરૂર હોવાથી કોન્ટેક્ટ કરો... હેડ ઓફિસ MO.7567537036 MO.6352685233 સૌરાષ્ટ્ર ઝોન ઓફિસ MO.7016663756 MO.7801891255 મધ્યગુજરાત ઝોન ઓફિસ MO.9978161690 તેમજ સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક વિશે જાણવા માટે અમારી વેબસાઇટ જુઓ Web. speednews18.in E-mail speednews53@gmail.com કોન્ટેક નંબર +91 7567537036 #📰 21 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
વડાલી નગરપાલિકા નુ રોડશિપર એક વર્ષ પછી રોડ ઉપર લાવવા મા આવેલ હતુ પરંતુ ફરી પાછુ બધ થઇ જતા રોડ નગરની *સ્પીડ ન્યૂઝ18 ગ્રુપ નેટવર્ક* ખુશ ખબર...ખુશ ખબર... સૌરાષ્ટ્ર મા ન્યૂઝ રૂમ તેમજ સૌરાષ્ટ્ર ઝોન ઓફીસ નું લોકાર્પણ તેમજ પોરબંદર જિલ્લા ઓફિસ તેમજ દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા ઓફિસ લોકાર્પણની તારીખ જે હવે જાહેર કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે અને અતિ આનંદ સાથે આપને જણાવતા હર્ષની લાગણી અનુભવીએ છીએ... Dt. 02.03.2019 જામનગરમાં સૌરાષ્ટ્ર હેડ ઓફિસ તેમજ Dt. 03.03.2019 પોરબંદરમાં જિલ્લા ઓફીસ નું લોકાર્પણ ત્યારબાદ ટૂંક જ સમયમાં દેવભૂમિ દ્વારકા તેમજ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઓફીસ નું ઓપનિંગ ની તારીખ જાહેર કરીશું ત્યારે એવા સમયે *સ્પીડ ન્યૂઝ18 ગ્રુપ નેટવર્કમાં* ગુજરાતના તમામ જિલ્લા તેમજ તાલુકામાં રિપોર્ટર બનવા ઇચ્છતા યુવક-યુવતીઓની જરૂર હોવાથી કોન્ટેક્ટ કરો... હેડ ઓફિસ MO.7567537036 MO.6352685233 સૌરાષ્ટ્ર ઝોન ઓફિસ MO.7016663756 MO.7801891255 મધ્યગુજરાત ઝોન ઓફિસ MO.9978161690 તેમજ સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક વિશે જાણવા માટે અમારી વેબસાઇટ જુઓ Web. speednews18.in E-mail speednews53@gmail.com કોન્ટેક નંબર +91 7567537036 #📰 21 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
ધારી તાલુકા મથક સેમરડી ગામે મુસ્લિમો પર પોલીસનો અત્યાચાર... *સ્પીડ ન્યૂઝ18 ગ્રુપ નેટવર્ક* ખુશ ખબર...ખુશ ખબર... સૌરાષ્ટ્ર મા ન્યૂઝ રૂમ તેમજ સૌરાષ્ટ્ર ઝોન ઓફીસ નું લોકાર્પણ તેમજ પોરબંદર જિલ્લા ઓફિસ તેમજ દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા ઓફિસ લોકાર્પણની તારીખ જે હવે જાહેર કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે અને અતિ આનંદ સાથે આપને જણાવતા હર્ષની લાગણી અનુભવીએ છીએ... Dt. 02.03.2019 જામનગરમાં સૌરાષ્ટ્ર હેડ ઓફિસ તેમજ Dt. 03.03.2019 પોરબંદરમાં જિલ્લા ઓફીસ નું લોકાર્પણ ત્યારબાદ ટૂંક જ સમયમાં દેવભૂમિ દ્વારકા તેમજ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઓફીસ નું ઓપનિંગ ની તારીખ જાહેર કરીશું ત્યારે એવા સમયે *સ્પીડ ન્યૂઝ18 ગ્રુપ નેટવર્કમાં* ગુજરાતના તમામ જિલ્લા તેમજ તાલુકામાં રિપોર્ટર બનવા ઇચ્છતા યુવક-યુવતીઓની જરૂર હોવાથી કોન્ટેક્ટ કરો... હેડ ઓફિસ MO.7567537036 MO.6352685233 સૌરાષ્ટ્ર ઝોન ઓફિસ MO.7016663756 MO.7801891255 મધ્યગુજરાત ઝોન ઓફિસ MO.9978161690 તેમજ સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક વિશે જાણવા માટે અમારી વેબસાઇટ જુઓ Web. speednews18.in E-mail speednews53@gmail.com કોન્ટેક નંબર +91 7567537036 #📰 21 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
#📰 21 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
સુરત કતારગામ આંબા તલાવડી વિસ્તારમાં આદર્શ સોસાયટી ના ગેટ પાસે ગેરેજમાં આગ લાગી *સ્પીડ ન્યૂઝ18 ગ્રુપ નેટવર્ક* ખુશ ખબર...ખુશ ખબર... સૌરાષ્ટ્ર મા ન્યૂઝ રૂમ તેમજ સૌરાષ્ટ્ર ઝોન ઓફીસ નું લોકાર્પણ તેમજ પોરબંદર જિલ્લા ઓફિસ તેમજ દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા ઓફિસ લોકાર્પણની તારીખ જે હવે જાહેર કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે અને અતિ આનંદ સાથે આપને જણાવતા હર્ષની લાગણી અનુભવીએ છીએ... Dt. 02.03.2019 જામનગરમાં સૌરાષ્ટ્ર હેડ ઓફિસ તેમજ Dt. 03.03.2019 પોરબંદરમાં જિલ્લા ઓફીસ નું લોકાર્પણ ત્યારબાદ ટૂંક જ સમયમાં દેવભૂમિ દ્વારકા તેમજ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઓફીસ નું ઓપનિંગ ની તારીખ જાહેર કરીશું ત્યારે એવા સમયે *સ્પીડ ન્યૂઝ18 ગ્રુપ નેટવર્કમાં* ગુજરાતના તમામ જિલ્લા તેમજ તાલુકામાં રિપોર્ટર બનવા ઇચ્છતા યુવક-યુવતીઓની જરૂર હોવાથી કોન્ટેક્ટ કરો... હેડ ઓફિસ MO.7567537036 MO.6352685233 સૌરાષ્ટ્ર ઝોન ઓફિસ MO.7016663756 MO.7801891255 મધ્યગુજરાત ઝોન ઓફિસ MO.9978161690 તેમજ સ્પીડ ન્યુઝ 18 ગ્રુપ નેટવર્ક વિશે જાણવા માટે અમારી વેબસાઇટ જુઓ Web. speednews18.in E-mail speednews53@gmail.com કોન્ટેક નંબર +91 7567537036 #📰 21 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
@ShareChat Pramukh #📰 21 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
#📰 21 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
follow me please #📰 21 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર