ಹಂಸಲೇಖ
ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಯಾರನ್ನು ಅಳೆಯಬೇಡಿ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ http://vh.dhunt.in/4xsi7?s=a&ss=pd #ಹಂಸಲೇಖ
good night #ಹಂಸಲೇಖ
good morning friends #ಹಂಸಲೇಖ
ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಂಸಲೇಖ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಮನಮುಟ್ಟುವ ಸಂಗೀತ, ರಸವತ್ತಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿರುವ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಪರವಶರಾಗದವರಿಲ್ಲ. ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಂಸಲೇಖ ಸಂಗೀತದ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು 'ಶುಭಾಶಯಗಳು' ನಲ್ಲಿರುವ '#ಹಂಸಲೇಖ' ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ #ಹಂಸಲೇಖ