👆 ચૂંટણી જાગૃકતા
આગામી લોકસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને શેરચેટ તરફથી આ સૂચના જાહેર કરવામાં આવે છે, તો દરેક લોકોએ ખાસ નોંધ લેવી અને યોગ્ય સહકાર આપવો. #👆 ચૂંટણી જાગૃકતા
#👆 ચૂંટણી જાગૃકતા
મોદી એ એટલું બધું ટેંશન આપી દીધું છે કે આંગળી પાંચ માંથી છ ક્યારે થઈ ગઈ ખબર જ ન રહી.. 😀😀😀😀👍👍👌😄😷🙌🖐️✋✋✊ #👆 ચૂંટણી જાગૃકતા
#👆 ચૂંટણી જાગૃકતા
#👆 ચૂંટણી જાગૃકતા
00:04 / 234.7 KB
kongresh gadi #👆 ચૂંટણી જાગૃકતા
https://youtu.be/ygXg1zHkx9A #👆 ચૂંટણી જાગૃકતા
#👆 ચૂંટણી જાગૃકતા
ચૂંટણીનાં સમયમાં ભારતનાં એક જાગૃત નાગરીક તરીકે આ બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. #👆 ચૂંટણી જાગૃકતા