🚩 કારગીલ વિજય દિવસ
#🚩 કારગિલ વિજય દિવસ
00:28 / 993.6 KB
કારગીલ દિવસ કોને મનાવવાની શરૂઆત કરી હતી ?? #🚩 કારગિલ વિજય દિવસ
00:29 / 1.2 MB
કારગીલ વિજય દિવસ કેમ મનાવવામાં આવે છે ? જાણો ?? #🚩 કારગિલ વિજય દિવસ
00:30 / 2 MB
#🚩 કારગિલ વિજય દિવસ કારગિલ યુદ્ધ તેને યુદ્ધ ને 20 વર્ષ પૂરા થઈ રહ્યા છે.... કારગિલ યુદ્ધ... યુદ્ધ ઓપરેશન તરીકે પણ ઓળખાય છે..
00:30 / 2.3 MB
#🚩 કારગિલ વિજય દિવસ શહીદો ની યાદ માં
#🚩 કારગિલ વિજય દિવસ #🥇 હિમા દાસ - 5 ગોલ્ડમેડલ #💐 વડોદરાનો જવાન શહીદ #📋 25 જુલાઈનાં સમાચાર #🍪 ભાખરી દિવસ
#🚩 કારગિલ વિજય દિવસ #🌊 આસામમાં ભયંકર પૂર #📋 25 જુલાઈનાં સમાચાર #💐 વડોદરાનો જવાન શહીદ #🥇 હિમા દાસ - 5 ગોલ્ડમેડલ
Jay Hind jay Kisan 🙏♍🆎 #કારગિલ વિજય દિવસ
08:54 / 19.2 MB
vijay diwas #કારગિલ વિજય દિવસ
00:14 / 815.3 KB
#કારગિલ વિજય દિવસ