⏺ વિશ્વ બ્રેઇલ દિવસ
આજે વિશ્વ બ્રેઇલ દિવસ પર ચાલો તમે પણ જાણો બ્રેઇલ ભાષા વિષે અને સાથે તમારું નામ લખો બ્રેઇલ ભાષામાં અને પોસ્ટ કરો #⏺ વિશ્વ બ્રેઇલ દિવસ
good morning #⏺ વિશ્વ બ્રેઇલ દિવસ
January 4 world BRAILLE Day #⏺ વિશ્વ બ્રેઇલ દિવસ
Braille day #⏺ વિશ્વ બ્રેઇલ દિવસ
મિત્રો, આજે વિશ્વ બ્રેઇલ દિવસ છે, તો તમે પણ જાણો બ્રેઇલ લિપિ વિસે અને લખો તમારું નામ પણ બ્રેઇલલિપી માં અને પોસ્ટ કરો. દરરોજ આવાં જ પોસ્ટ મેળવવા માટે " Gujju Social (ગુજ્જુ સોશ્યિલ) " ને ફોલો કરી દેજો. #⏺ વિશ્વ બ્રેઇલ દિવસ
#⏺ વિશ્વ બ્રેઇલ દિવસ
અંધ અને દૃષ્ટિથી અશક્ત લોકોના કઠોર જીવનમાં જ્ઞાનની રોશની ફેલાવતી બ્રેઇલ લિપિની યાદગીરીમાં રાખેલા આજના વિશ્વ બ્રેઇલ દિવસના અવસર પર આપણે તેના શોધકર્તા લૂઇસ બ્રેઇલને સલામ કરીએ  🙏🙏 #⏺ વર્લ્ડ બ્રેઇલ દિવસ
દરરોજ આવાં જ પોસ્ટ મેળવવા માટે " Gujju Social (ગુજ્જુ સોશ્યિલ) " ને ફોલો કરી દેજો. #⏺ વિશ્વ બ્રેઇલ દિવસ
#⏺ વિશ્વ બ્રેઇલ દિવસ
#⏺ વિશ્વ બ્રેઇલ દિવસ
#⏺ વર્લ્ડ બ્રેઇલ ડે