🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

186 காட்சிகள்
1 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

185 காட்சிகள்
1 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

216 காட்சிகள்
1 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

239 காட்சிகள்
1 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

357 காட்சிகள்
1 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

362 காட்சிகள்
1 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

674 காட்சிகள்
1 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

696 காட்சிகள்
1 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

536 காட்சிகள்
1 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

364 காட்சிகள்
1 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

331 காட்சிகள்
1 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

471 காட்சிகள்
1 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

185 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

Sri
#🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்
207 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

216 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

223 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

197 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

274 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

338 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

240 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

429 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

315 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

699 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

286 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

399 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

841 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

290 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

375 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

329 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

454 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

424 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

339 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

389 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

379 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

825 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

214 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

242 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

202 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

399 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

288 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

350 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

நித்ரா தமிழ் நாட்காட்டி வழியாக பகிரப்பட்டது. செயலியை தரவிறக்கம் செய்ய https://goo.gl/XOqGPp இப்படியெல்லாம் கூட ஒரு தந்தை ஆசிரியருக்கு கடிதம் எழுதுவாரா? ழூ நமது நித்ரா நாட்காட்டியின் முதல் பக்கத்தில் உள்ள கதைகள்ஃகட்டுரைகள் பகுதியில் ஆப்ரகாம் லிங்கன் பற்றிய முந்தைய தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.ஆப்ரகாம் லிங்கன் பள்ளி ஆசிரியருக்கு எழுதிய கடிதம்!! 👉ஆப்ரகாம் லிங்கன், தன் மகனை துவக்கப்பள்ளியில் சேர்த்தார். அவர் தன் மகனுக்கு அறிவுரை சொல்லவில்லை. அதற்கு பதிலாக அந்த பள்ளி ஆசிரியருக்கு கடிதம் ஒன்றை எழுதினார்.  🔹தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ளவும், வெற்றியைக் கொண்டாடவும்... என் மகனுக்குக் கற்றுக்கொடுங்கள். 🔹பொறாமையிலிருந்து அவன் விலகியே இருக்கட்டும். 🔹வானப்பறவைகள், தேனீக்கள், சூரியன், பசுமையான செடிகள், மலர்கள்... இவற்றை ரசிக்க அவனுக்குக் கற்றுக்கொடுங்கள். 🔹பிறரை ஏமாற்றுவதை விட, தோற்பது கண்ணியம் என்று அவனுக்குக் கற்றுக்கொடுங்கள். 🔹சுய சிந்தனையில் நம்பிக்கை கொள்ளச் சொல்லுங்கள். 🔹மென்மையானவர்களிடம் மென்மையாகவும், உறுதியானவர்களிடம் உறுதியாகவும் நடந்து கொள்ளக் கற்றுக்கொடுங்கள். 🔹குற்றம், குறை கூறுபவர்களை அவன் அலட்சியப்படுத்தட்டும். அளவுக்கு அதிகமாய் இனிமையாகப் பேசுபவர்களிடம் அவன் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். 🔹தன் மனதுக்கு சரி என்று தோன்றுவதை அவன் துணிந்து நின்று போராடி நிறைவேற்ற அவனைப் பழக்குங்கள் என்று எழுதியிருந்தார்.  👉அவர் சொன்ன அந்த அறிவுரை எந்த காலத்திலும் பொருந்தும். பிள்ளைகளின் எதிர்காலமே ஆசிரியர்களிடம்தான் இருக்கிறது. சுவாரஸ்யம் நிறைந்த ஆப்ரகாம் லிங்கனின் காதல் கதையை நாளைய பகுதியில் பார்க்கலாம். தமிழில் மிகச்சிறந்த நாட்காட்டியான நித்ரா நாட்காட்டியை இலவசமாக உங்கள் ஆன்ட்ராய்டு மொபைலில் தரவிறக்கம் செய்துகொள்ள கீழ்கண்ட லிங்க் -ஐ கிளிக் செய்யுங்கள் https://goo.gl/XOqGPp @ஷேர்சாட் தமிழ்
419 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

999 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

254 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

224 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

1.3k காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

dhanalakshmi
#🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள் 😋😋😋
194 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

224 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

204 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

261 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

223 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

303 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

832 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

397 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

313 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

283 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

150 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

246 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

225 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

358 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

166 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

183 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

144 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

144 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

231 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

579 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

388 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

💞💞💞SS💞💞💞
#🎬 கோலிவுட் கூத்து
412 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

474 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

361 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

485 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

291 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

412 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

380 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

💘ச💘வ💘ன்💘Edit✂💻
#🌸 செம்பருத்தி 29.01.2019 today sembaruthi full HD episode song follow me 🌺🌺🌺🌺🌺🌺
350 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

445 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

395 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

Golden Shankar
#🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள் இட்லி மஞ்சூரியன் இட்லி - 8 மைதா - 2 டீஸ்பூன் கார்ன் ஃப்ளார்(சோளமாவு) - 1 டீஸ்பூன் அரிசி மாவு - 1/2 டீஸ்பூன் கடலை மாவு - 1 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் - 1 டீஸ்பூன் உப்பு - ருசிக்கு சமையல் சோடா - 1 சிட்டிகை தண்ணீர் - மாவு கலக்க முட்டைகோஸ் - 1 கப் (விரும்பினால்) கறிவேப்பிலை - 1 கொத்து எண்ணெய் - பொரிக்க தேவையான அளவு சாஸ் தயாரிக்க : பூண்டு - 1+1/2 டீஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் - 3 வெங்காயம் - 2 மீடியம் சைஸ் குடை மிளகாய் - 1 பெரியது ரெட் சில்லி சாஸ் - 1 டீஸ்பூன் லைட் சோயா சாஸ் - 1 டீஸ்பூன் டொமேட்டோ கெட்சப் - 1+1/2 டீஸ்பூன் சர்க்கரை - 1 சிட்டிகை அஜினோமோட்டோ - 1 சிட்டிகை(optional) உப்பு - தேவைக்கு வெங்காயத்தாள் - 1/4 கப் செய்முறை : இட்லியை சதுரமான துண்டுகளாக நறுக்கி வைக்கவும். பூண்டு, ப.மிளகாயை பொடியாக நறுக்கி கொள்ளவும். வெங்காயம், குடைமிளகாய் இரண்டையும் பெரிய சதுர துண்டுகளாக வெட்டி வைக்கவும். வெங்காயத்தாளை பொடியாக நறுக்கி கொள்ளவும். வெங்காயத் துண்டுகளை தனித்தனி இதழ்களாக பிரித்து வைக்கவும். ஒரு பாத்திரத்தில் மைதா, சோளமாவு, அரிசி மாவு, கடலை மாவு, மிளகுத்தூள், உப்பு, சோடா உப்பு, ஆகியவற்றுடன் தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து தோசை மாவு பதத்தில் கலந்து வைக்கவும். ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி அடுப்பை மிதமான தீயில் வைத்து எண்ணெய் சூடானதும் இட்லியை மாவில் நன்றாக பிரட்டி எண்ணெயில் போட்டு பொன்னிறமாக பொரித்தெடுக்கவும். கடைசியாக பாத்திரத்தில் ஒட்டி கொண்டிருக்கும் மாவில் நீளமாக நறுக்கிய முட்டைகோஸை பிரட்டி எண்ணெயில் பொரித்து அதனுடன் கறிவேப்பிலையையும் சேர்த்து மொறு மொறுப்பாக பொறித்து தனியே எடுத்து வைக்கவும். கடாயை அடுப்பில் வைத்து 1+1/2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் பூண்டு, மற்றும் மிளகாயை சேர்த்து வதக்கவும். பூண்டு சற்று சிவந்ததும் குடைமிளகாய், வெங்காயம் சேர்த்து கிளறவும். 2 நிமிடம் கழித்து இஞ்சி பூண்டு விழுது, ரெட் சில்லி சாஸ் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை வதக்கவும். இப்போது சோயா சாஸ், டொமேட்டோ கெட்சப், தேவையான அளவு உப்பு, சிட்டிகை சர்க்கரை, சிட்டிகை அஜினோமோட்டோ சேர்த்து கலக்கவும். உடனடியாக பொரித்த இட்லியை போட்டு பிரட்டவும். கடைசியாக வெங்காயத்தாளை தூவி ஒரு பிரட்டு பிரட்டி இறக்கவும். பரிமாறும் போது பொறித்து வைத்த முட்டைகோஸ், கறிவேப்பிலை சேர்த்து கொடுத்தால் சாப்பிட நன்றாக இருக்கும்.
400 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

429 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

450 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

945 காட்சிகள்
5 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

padma krishnan
#👨🏻 அப்பா
1.7k காட்சிகள்
5 மாசத்திற்கு முன்
#

🍱 எனக்கு பிடித்த பாரம்பரிய உணவுகள்

2.7k காட்சிகள்
5 மாசத்திற்கு முன்
போஸ்ட் இல்லை
மத்த ஆப்-ல் ஷேர் செய்ய
Facebook
WhatsApp
காப்பி லிங்க்
அழிக்க
Embed
நான் இந்த போஸ்ட்டை புகார் செய்கிறேன் ஏன் என்றால் இந்த போஸ்ட் ...
Embed Post