👬 તેરે જેસા યાર કહા

👬 તેરે જેસા યાર કહા

1.2K
1.9K પોસ્ટ
797.2K એ જોયું
👬 તેરે જેસા યાર કહા
love you gaysh #👬 તેરે જેસા યાર કહા
#👬 તેરે જેસા યાર કહા #😥 miss you friend #👨🏼‍🤝‍👨🏼 મિત્રો એ મિત્રો છે #🤗 My Bestfriend
#👬 તેરે જેસા યાર કહા
#👬 તેરે જેસા યાર કહા
#👬 તેરે જેસા યાર કહા
#👬 તેરે જેસા યાર કહા
#👬 તેરે જેસા યાર કહા
#👬 તેરે જેસા યાર કહા
#👬 તેરે જેસા યાર કહા #👓 ભાઈનો વટ #😎 ભાઈઓની મોજ #😎 Boys Attitude #😢 I Miss you @ravindra singh @Joyantajana Joyanta @Brokenheart Broken @Broken_hear_T @broken_heart_feelings💙💜
#👬 તેરે જેસા યાર કહા #😎 ભાઈઓની મોજ #💓 લવ સ્ટેટ્સ #😥 દર્દભરી વાતો #🤣 એપ્રિલ ફૂલ 🌼