🤝 વિશ્વ NGO દિવસ
#🤝 વિશ્વ NGO દિવસ
00:30 / 1.4 MB
#🤝 વિશ્વ NGO દિવસ #🎤 મારા અવાજમાં વિડિઓ એનજીઓ રૂપી જે પણ લોકો દેશની સેવા કરે છે એ લોકોને ભગવાન સુખી રાખે
#🤝 વિશ્વ NGO દિવસ
00:13 / 630.8 KB
#🤝 વિશ્વ NGO દિવસ
00:11 / 571.7 KB
#🤝 વિશ્વ NGO દિવસ
#😊 શુભકામનાઓ #🤝 વિશ્વ NGO દિવસ
00:15 / 871.3 KB
#🤝 વિશ્વ NGO દિવસ
NGO ના સ્વરૂપે દેશમાં પોતાનું સેવાકીય યોગદાન આપનાર સૌ લોકોનો પુરા શેરચેટ પરિવાર તરફથી ખુબ ખુબ આભાર #🤝 વિશ્વ NGO દિવસ