🔫.જય ઠાકર.🔫
00:30 / 1.7 MB
🙏...જય ઠાકર....🙏 😃.મારા 💗નો એક 💕એક 💕ધબકરો🎵મારા.🙏 ઠાકર🙏 ના નામે...😃😃 #🔫.જય ઠાકર.🔫
jay thakar #🔫.જય ઠાકર.🔫
00:30 / 2.8 MB
👉એણે 😎મને😍 માયા😍 માયા😘 માયા😄લગાડી રે.....😃😃 💞....જય ઠાકર....💞 #🔫.જય ઠાકર.🔫
00:30 / 974.3 KB
💞__કાન__ ઘેલી__ રાધા__ 💞.......HK MIR.......💔 #🔫.જય ઠાકર.🔫
#🔫.જય ઠાકર.🔫
00:31 / 1.1 MB
#🔫.જય ઠાકર.🔫
#🔫.જય ઠાકર.🔫
00:30 / 2.3 MB
😃😃....jay thakar vala...😎 💞......હા માલધારી ની મોજ હા....💞 💫.....Hk Mir......😎 #🔫.જય ઠાકર.🔫
00:29 / 1.9 MB
😃🙏.....મારા ઠાકર ને ખખ્મા ઘણી... 😃💞 🙏...જય ઠાકર.....🙏 #🔫.જય ઠાકર.🔫
00:30 / 678.7 KB
😎😎.....હા અમે ઠાકર વાળા......😎😎 😃...હા મારો ભરવાડ સમાજ હા....😃 💞......Hk Mir......💞 #🔫.જય ઠાકર.🔫