samaj va jevu
Ha savaj ha #samaj va jevu
સમજણ #samaj va jevu
juvo ane vacho #samaj va jevu