🚋 ગોધરાકાંડ: 18 વર્ષ પૂર્ણ
00:19 / 910.7 KB
#🚋 ગોધરાકાંડ: 18 વર્ષ પૂર્ણ
#🚋 ગોધરાકાંડ: 18 વર્ષ પૂર્ણ
#🚋 ગોધરાકાંડ: 18 વર્ષ પૂર્ણ
#🚋 ગોધરાકાંડ: 18 વર્ષ પૂર્ણ #👆 સાંઈ બાબા #🙏 ચંદ્રશેખર આઝાદ પુણ્યતિથિ
02:50 / 5.4 MB
#🌙 શુભ રાત્રી #🚋 ગોધરાકાંડ: 18 વર્ષ પૂર્ણ #🤝 વિશ્વ NGO દિવસ
#😊 શુભકામનાઓ #🙏 શ્રદ્ધાંજલિ #🚋 ગોધરાકાંડ: 18 વર્ષ પૂર્ણ #🌷 ભાજપ #🌷 નરેન્દ્ર મોદી
00:17 / 923.1 KB
#🚋 ગોધરાકાંડ: 18 વર્ષ પૂર્ણ
00:11 / 605.7 KB
#🚋 ગોધરાકાંડ: 18 વર્ષ પૂર્ણ
00:11 / 664 KB
#🚋 ગોધરાકાંડ: 18 વર્ષ પૂર્ણ
ગોધરા ટ્રેન કાંડના આજે 18 વર્ષ પૂર્ણ અને તેમાં મૃત્યુ પામેલા લોકોને પુરા શેરચેટ પરિવાર તરફથી અશ્રુભીની શ્રદ્ધાંજલિ #🚋 ગોધરાકાંડ: 18 વર્ષ પૂર્ણ
00:07 / 278.1 KB
#🚋 ગોધરાકાંડ: 18 વર્ષ પૂર્ણ