💣 લખનઉની કોર્ટમાં બ્લાસ્ટ
00:19 / 1.5 MB
#💣 લખનઉની કોર્ટમાં બ્લાસ્ટ
00:14 / 1 MB
#💣 લખનઉની કોર્ટમાં બ્લાસ્ટ
00:24 / 1.6 MB
#💣 લખનઉની કોર્ટમાં બ્લાસ્ટ કોણે કર્યુ અને શા માટે કર્યુ
00:14 / 1.2 MB
#💣 લખનઉની કોર્ટમાં બ્લાસ્ટ
00:19 / 1.3 MB
#💣 લખનઉની કોર્ટમાં બ્લાસ્ટ કોણે કર્યુ હસે 3 જીંવત બોમ્બ મળીયા છે
00:21 / 1.1 MB
#💣 લખનઉની કોર્ટમાં બ્લાસ્ટ breaking news..
00:22 / 1.4 MB
#💣 લખનઉની કોર્ટમાં બ્લાસ્ટ
00:12 / 584 KB
#💣 લખનઉની કોર્ટમાં બ્લાસ્ટ
. #💣 લખનઉની કોર્ટમાં બ્લાસ્ટ
. #💣 લખનઉની કોર્ટમાં બ્લાસ્ટ
લખનઉની વજીરગંજ કોર્ટમાં બ્લાસ્ટ, ઘણાં વકીલ ઘાયલ, 3 લાઈવ બોમ્બ મળી આવ્યા લખનઉની વજીરગંજ કોર્ટમાં આજે એક બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયો છે. આ દરમિયાન ઘણાં વકીલ ઘાયલ છે. પ્રાથમિક તપાસમાં અન્ય 3 લાઈબ બોમ્બ મળી આવ્યા છે. ઘાયલ વકીલોને નજીકની હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. સ્થાનિક પોલીસે તપાસ શરૂ કરી. #💣 લખનઉની કોર્ટમાં બ્લાસ્ટ