👍 தன்னம்பிக்கை
#

👍 தன்னம்பிக்கை

118 காட்சிகள்
4 நாள் முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

247 காட்சிகள்
1 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

241 காட்சிகள்
1 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

200 காட்சிகள்
1 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

424 காட்சிகள்
1 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

158 காட்சிகள்
1 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

203 காட்சிகள்
1 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

135 காட்சிகள்
1 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

192 காட்சிகள்
1 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

Balakrishnan
#👍 தன்னம்பிக்கை
140 காட்சிகள்
1 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

167 காட்சிகள்
1 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

159 காட்சிகள்
1 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

king Bose Musiri fashion desig
#👍 தன்னம்பிக்கை king Bose Musiri fashion designer #👍 தன்னம்பிக்கை
176 காட்சிகள்
1 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

249 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

294 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

139 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

282 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

165 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

190 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

170 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

175 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

153 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

216 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

161 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

171 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

148 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

242 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

236 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

284 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

207 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

201 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

162 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

151 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

236 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

173 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

277 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

183 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

172 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

143 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

174 காட்சிகள்
2 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

203 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

230 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

174 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

204 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

128 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

172 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

244 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

194 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

203 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

179 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

205 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

202 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

216 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

172 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

200 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

234 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

262 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

181 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

208 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

300 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

199 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

207 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

367 காட்சிகள்
3 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

324 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

318 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

219 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

216 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

248 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

214 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

219 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

❤ Nitharshana ❤
#👍 தன்னம்பிக்கை Nitharshana
253 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

221 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

Rajeshtj
#👍 தன்னம்பிக்கை 🚶🏃🏊🏇
273 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

227 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

thanga
#👍 தன்னம்பிக்கை
231 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

👧👧chutty ponnu ancy👧👧
#👍 தன்னம்பிக்கை
260 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

285 காட்சிகள்
4 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

216 காட்சிகள்
5 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

217 காட்சிகள்
5 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

357 காட்சிகள்
5 மாசத்திற்கு முன்
#

👍 தன்னம்பிக்கை

சமையல் குறிப்பு வழியாக பகிரப்பட்டது. செயலியை தரவிறக்கம் செய்ய https://goo.gl/uMyuHi நேரத்துக்குச் சாப்பிடுங்க!! காலை உணவு: 🍛 காலை உணவை 7 மணி முதல் 8 மணிக்குள் சாப்பிட வேண்டும். அப்போது தான் எளிதாக செரிமானம் ஆகும். 10 மணிக்கு மேல் காலை உணவைச் சாப்பிடுவதை கட்டாயம் தவிர்க்க வேண்டும். 🍛 காலை உணவு என்பது, அந்த நாளைத் தொடங்குவதற்கான சக்தியைத் தரக்கூடியது. காலை உணவை, கிக் ஸ்டாட்டர் என்றே சொல்லலாம். மூளைக்கு தேவையான ஆற்றலைத் தருகிறது. உடலின் இயக்கத்துக்கு உதவுகிறது. 🍛 அவசரமாகக் கிளம்பும் சு+ழலில், காலை உணவைப் பலரும் தவிர்ப்பார்கள். இப்படித் தவிர்ப்பதால், அவர்களுக்கு தலைவலி, செரிமான கோளாறு, உடல் பருமன் போன்ற பிரச்சனைகள் உண்டாகும். 🍛 காலை உணவைத் தவிர்ப்பவர்கள், மதிய உணவை அதிகமாக எடுத்துக்கொள்வார்கள். இதனால் உடல் பருமன் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். 🍛 காலை உணவில் இருக்க வேண்டிய உணவு வகைகள் தோசை, சப்பாத்தி, பொங்கல், காய்கறி உப்புமா, பு+ரி. வுNPளுஊ தேர்வில் கணிதம் ஒரு முக்கிய பகுதி. அதில் நல்ல மதிபென் பெற கொஞ்சம் உழைப்பு தேவை. ஒவ்வொரு தலைப்பையும் ஒவ்வொரு புத்தகத்தில் தேட வேண்டும். ஆனால், இவை அனைத்தும் ஒரே புத்தகத்தில் கிடைத்தால் மகிழ்ச்சி தான்.  அப்படிப்பட்ட புத்தகத்தைப் பெற இங்கே கிளிக் செய்யவும். மதிய உணவு : 🍛 மதிய உணவை 12 மணி முதல் 1.30 மணிக்குள் சாப்பிட வேண்டும். அப்போது தான் எளிதாக செரிமானம் ஆகும். 3 மணிக்கு மேல் மதிய உணவைச் சாப்பிடுவதை கட்டாயம் தவிர்க்க வேண்டும். 🍛 மதிய உணவுக்கும், காலை உணவுக்கும் 4 மணி நேரம் இடைவெளி இருக்க வேண்டும். அப்போது தான் இரத்தத்தில் உள்ள குளுக்கோஸ் அளவு சரியாகப் பராமரிக்கப்படும். இதனால் அதிகப் பசி மற்றும் பசியின்மை போன்ற பிரச்சனைகளைத் தவிர்க்கலாம். 🍛 சரியான நேரத்துக்குச் சாப்பிட்டால் வாயுக்கோளாறு, நெஞ்செரிச்சல், அல்சர் போன்ற பிரச்சனைகள் வராமல் தடுக்கலாம். 🍛 மதிய உணவில் இருக்க வேண்டிய உணவுகள் கீரைகள், காய்கறிகள், பருப்பு வகைகள், அசைவம், அரிசிச் சாதம், சாம்பார், கூட்டு. இரவு உணவு: 🍛 இரவு உணவை 7 மணி முதல் 8 மணிக்குள் சாப்பிட வேண்டும். இரவு 9 மணிக்கு மேல் சாப்பிடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். 🍛 இரவு தூங்குவதற்கு இரண்டு மணி நேரம் முன்பாகவே சாப்பிட வேண்டும். இல்லையெனில், தொப்பை, உடல்பருமன், செரிமானப் பிரச்சனை ஆகியவை ஏற்படும். 🍛 சாப்பிட்டவுடன் தூங்கினால், உணவின் கலோரிகள் ஆற்றலாக மாறாமல், உடலில் சேர்ந்து உடல்பருமனுக்கு வழிவகுக்கும். 🍛 இரவு உணவில் இருக்க வேண்டியவை எளிதில் செரிக்கக்கூடிய இட்லி, இடியாப்பம், புட்டு, தோசை வகைகள்.
1.7k காட்சிகள்
7 மாசத்திற்கு முன்
போஸ்ட் இல்லை
மத்த ஆப்-ல் ஷேர் செய்ய
Facebook
WhatsApp
காப்பி லிங்க்
அழிக்க
Embed
நான் இந்த போஸ்ட்டை புகார் செய்கிறேன் ஏன் என்றால் இந்த போஸ்ட் ...
Embed Post