@tv9gujarati
@tv9gujarati

TV9 Gujarati

હું શેરચેટ ને પ્રેમ કરું છુ.

Many dams in Gujarat not full despite heavy torrential rains  Please click on subscribe button and press bell icon button also to get notifications of interesting videos from TV9 Gujarati Our Top playlists Around The Gujarat = https://bit.ly/2M6ziq4 Mumbai Report = https://urlzs.com/juftG Vishwa Cup 2019: Live Updates = https://urlzs.com/x7Dn2 VIRAL કેટલું REAL ? = https://urlzs.com/mYA7X Anchor Live = https://urlzs.com/C7r72 Dhartiputra = https://urlzs.com/RrCRH Technology = https://urlzs.com/rYVXy Bhakti = https://urlzs.com/DXiWB It's Entertainment ! = https://urlzs.com/zosTH Statue Of Unity - The Engineering Marvel = http://tiny.cc/0oom7y Interesting 'હટકે’ videos = https://urlzs.com/fwQLw The Street Food Show = https://urlzs.com/5Bxzj #gujaratinews #tv9gujarati #tv9gujaratilive #topnewstoday #SpeedNews #entertainment #tv9news #food #politicnews #politicalnews #sportsnews ====== Social Media A/Cs Youtube Channel - https://www.youtube.com/tv9gujaratinews FB - https://www.facebook.com/tv9gujarati Twitter - https://www.twitter.com/tv9gujarati Website - https://www.tv9gujarati.in Andriod App - http://tiny.cc/lcom7y IOS App - http://tiny.cc/leom7y ===== GUJARAT'S NO.1 NEWS CHANNEL First 24/7 Gujarati television news station operating from Ahmedabad, Gujarat, India. Known for its very bold, fast and for the people journalism in Gujarati. Its all said in its tag-line ...... : " GARV CHHE GUJARATI CHHU " Email : - tv9webdesk@gmail.com
#

tv9gujaratinews

tv9gujaratinews - ShareChat
58.4k એ જોયું
7 દિવસ પહેલા
Dilapidated water tank poses threat to residents, Patan  Please click on subscribe button and press bell icon button also to get notifications of interesting videos from TV9 Gujarati Our Top playlists Around The Gujarat = https://bit.ly/2M6ziq4 Mumbai Report = https://urlzs.com/juftG Vishwa Cup 2019: Live Updates = https://urlzs.com/x7Dn2 VIRAL કેટલું REAL ? = https://urlzs.com/mYA7X Anchor Live = https://urlzs.com/C7r72 Dhartiputra = https://urlzs.com/RrCRH Technology = https://urlzs.com/rYVXy Bhakti = https://urlzs.com/DXiWB It's Entertainment ! = https://urlzs.com/zosTH Statue Of Unity - The Engineering Marvel = http://tiny.cc/0oom7y Interesting 'હટકે’ videos = https://urlzs.com/fwQLw The Street Food Show = https://urlzs.com/5Bxzj #gujaratinews #tv9gujarati #tv9gujaratilive #topnewstoday #SpeedNews #entertainment #tv9news #food #politicnews #politicalnews #sportsnews ====== Social Media A/Cs Youtube Channel - https://www.youtube.com/tv9gujaratinews FB - https://www.facebook.com/tv9gujarati Twitter - https://www.twitter.com/tv9gujarati Website - https://www.tv9gujarati.in Andriod App - http://tiny.cc/lcom7y IOS App - http://tiny.cc/leom7y ===== GUJARAT'S NO.1 NEWS CHANNEL First 24/7 Gujarati television news station operating from Ahmedabad, Gujarat, India. Known for its very bold, fast and for the people journalism in Gujarati. Its all said in its tag-line ...... : " GARV CHHE GUJARATI CHHU " Email : - tv9webdesk@gmail.com
#

tv9gujaratinews

tv9gujaratinews - ShareChat
55.3k એ જોયું
7 દિવસ પહેલા
Rain brings Jamjir waterfalls to life, Gir-Somnath Please click on subscribe button and press bell icon button also to get notifications of interesting videos from TV9 Gujarati Our Top playlists Around The Gujarat = https://bit.ly/2M6ziq4 Mumbai Report = https://urlzs.com/juftG Vishwa Cup 2019: Live Updates = https://urlzs.com/x7Dn2 VIRAL કેટલું REAL ? = https://urlzs.com/mYA7X Anchor Live = https://urlzs.com/C7r72 Dhartiputra = https://urlzs.com/RrCRH Technology = https://urlzs.com/rYVXy Bhakti = https://urlzs.com/DXiWB It's Entertainment ! = https://urlzs.com/zosTH Statue Of Unity - The Engineering Marvel = http://tiny.cc/0oom7y Interesting 'હટકે’ videos = https://urlzs.com/fwQLw The Street Food Show = https://urlzs.com/5Bxzj #gujaratinews #tv9gujarati #tv9gujaratilive #topnewstoday #SpeedNews #entertainment #tv9news #food #politicnews #politicalnews #sportsnews ====== Social Media A/Cs Youtube Channel - https://www.youtube.com/tv9gujaratinews FB - https://www.facebook.com/tv9gujarati Twitter - https://www.twitter.com/tv9gujarati Website - https://www.tv9gujarati.in Andriod App - http://tiny.cc/lcom7y IOS App - http://tiny.cc/leom7y ===== GUJARAT'S NO.1 NEWS CHANNEL First 24/7 Gujarati television news station operating from Ahmedabad, Gujarat, India. Known for its very bold, fast and for the people journalism in Gujarati. Its all said in its tag-line ...... : " GARV CHHE GUJARATI CHHU " Email : - tv9webdesk@gmail.com
#

tv9gujaratinews

tv9gujaratinews - ShareChat
92.6k એ જોયું
7 દિવસ પહેલા
Dams feeding Kutch remain dry despite heavy rains  Please click on subscribe button and press bell icon button also to get notifications of interesting videos from TV9 Gujarati Our Top playlists Around The Gujarat = https://bit.ly/2M6ziq4 Mumbai Report = https://urlzs.com/juftG Vishwa Cup 2019: Live Updates = https://urlzs.com/x7Dn2 VIRAL કેટલું REAL ? = https://urlzs.com/mYA7X Anchor Live = https://urlzs.com/C7r72 Dhartiputra = https://urlzs.com/RrCRH Technology = https://urlzs.com/rYVXy Bhakti = https://urlzs.com/DXiWB It's Entertainment ! = https://urlzs.com/zosTH Statue Of Unity - The Engineering Marvel = http://tiny.cc/0oom7y Interesting 'હટકે’ videos = https://urlzs.com/fwQLw The Street Food Show = https://urlzs.com/5Bxzj #gujaratinews #tv9gujarati #tv9gujaratilive #topnewstoday #SpeedNews #entertainment #tv9news #food #politicnews #politicalnews #sportsnews ====== Social Media A/Cs Youtube Channel - https://www.youtube.com/tv9gujaratinews FB - https://www.facebook.com/tv9gujarati Twitter - https://www.twitter.com/tv9gujarati Website - https://www.tv9gujarati.in Andriod App - http://tiny.cc/lcom7y IOS App - http://tiny.cc/leom7y ===== GUJARAT'S NO.1 NEWS CHANNEL First 24/7 Gujarati television news station operating from Ahmedabad, Gujarat, India. Known for its very bold, fast and for the people journalism in Gujarati. Its all said in its tag-line ...... : " GARV CHHE GUJARATI CHHU " Email : - tv9webdesk@gmail.com
#

tv9gujaratinews

tv9gujaratinews - ShareChat
23.9k એ જોયું
7 દિવસ પહેલા
Children at govt-run school forced to study in dilapidated building  Please click on subscribe button and press bell icon button also to get notifications of interesting videos from TV9 Gujarati Our Top playlists Around The Gujarat = https://bit.ly/2M6ziq4 Mumbai Report = https://urlzs.com/juftG Vishwa Cup 2019: Live Updates = https://urlzs.com/x7Dn2 VIRAL કેટલું REAL ? = https://urlzs.com/mYA7X Anchor Live = https://urlzs.com/C7r72 Dhartiputra = https://urlzs.com/RrCRH Technology = https://urlzs.com/rYVXy Bhakti = https://urlzs.com/DXiWB It's Entertainment ! = https://urlzs.com/zosTH Statue Of Unity - The Engineering Marvel = http://tiny.cc/0oom7y Interesting 'હટકે’ videos = https://urlzs.com/fwQLw The Street Food Show = https://urlzs.com/5Bxzj #gujaratinews #tv9gujarati #tv9gujaratilive #topnewstoday #SpeedNews #entertainment #tv9news #food #politicnews #politicalnews #sportsnews ====== Social Media A/Cs Youtube Channel - https://www.youtube.com/tv9gujaratinews FB - https://www.facebook.com/tv9gujarati Twitter - https://www.twitter.com/tv9gujarati Website - https://www.tv9gujarati.in Andriod App - http://tiny.cc/lcom7y IOS App - http://tiny.cc/leom7y ===== GUJARAT'S NO.1 NEWS CHANNEL First 24/7 Gujarati television news station operating from Ahmedabad, Gujarat, India. Known for its very bold, fast and for the people journalism in Gujarati. Its all said in its tag-line ...... : " GARV CHHE GUJARATI CHHU " Email : - tv9webdesk@gmail.com
#

tv9gujaratinews

tv9gujaratinews - ShareChat
25k એ જોયું
7 દિવસ પહેલા
Heavy Rains Fill Gujarat's Lifeline Narmada Dam Please click on subscribe button and press bell icon button also to get notifications of interesting videos from TV9 Gujarati Our Top playlists Around The Gujarat = https://bit.ly/2M6ziq4 Mumbai Report = https://urlzs.com/juftG Vishwa Cup 2019: Live Updates = https://urlzs.com/x7Dn2 VIRAL કેટલું REAL ? = https://urlzs.com/mYA7X Anchor Live = https://urlzs.com/C7r72 Dhartiputra = https://urlzs.com/RrCRH Technology = https://urlzs.com/rYVXy Bhakti = https://urlzs.com/DXiWB It's Entertainment ! = https://urlzs.com/zosTH Statue Of Unity - The Engineering Marvel = http://tiny.cc/0oom7y Interesting 'હટકે’ videos = https://urlzs.com/fwQLw The Street Food Show = https://urlzs.com/5Bxzj #gujaratinews #tv9gujarati #tv9gujaratilive #topnewstoday #SpeedNews #entertainment #tv9news #food #politicnews #politicalnews #sportsnews ====== Social Media A/Cs Youtube Channel - https://www.youtube.com/tv9gujaratinews FB - https://www.facebook.com/tv9gujarati Twitter - https://www.twitter.com/tv9gujarati Website - https://www.tv9gujarati.in Andriod App - http://tiny.cc/lcom7y IOS App - http://tiny.cc/leom7y ===== GUJARAT'S NO.1 NEWS CHANNEL First 24/7 Gujarati television news station operating from Ahmedabad, Gujarat, India. Known for its very bold, fast and for the people journalism in Gujarati. Its all said in its tag-line ...... : " GARV CHHE GUJARATI CHHU " Email : - tv9webdesk@gmail.com
#

tv9gujaratinews

tv9gujaratinews - ShareChat
49.7k એ જોયું
7 દિવસ પહેલા
Gold loses its charm as prices soar Please click on subscribe button and press bell icon button also to get notifications of interesting videos from TV9 Gujarati Our Top playlists Around The Gujarat = https://bit.ly/2M6ziq4 Mumbai Report = https://urlzs.com/juftG Vishwa Cup 2019: Live Updates = https://urlzs.com/x7Dn2 VIRAL કેટલું REAL ? = https://urlzs.com/mYA7X Anchor Live = https://urlzs.com/C7r72 Dhartiputra = https://urlzs.com/RrCRH Technology = https://urlzs.com/rYVXy Bhakti = https://urlzs.com/DXiWB It's Entertainment ! = https://urlzs.com/zosTH Statue Of Unity - The Engineering Marvel = http://tiny.cc/0oom7y Interesting 'હટકે’ videos = https://urlzs.com/fwQLw The Street Food Show = https://urlzs.com/5Bxzj #gujaratinews #tv9gujarati #tv9gujaratilive #topnewstoday #SpeedNews #entertainment #tv9news #food #politicnews #politicalnews #sportsnews ====== Social Media A/Cs Youtube Channel - https://www.youtube.com/tv9gujaratinews FB - https://www.facebook.com/tv9gujarati Twitter - https://www.twitter.com/tv9gujarati Website - https://www.tv9gujarati.in Andriod App - http://tiny.cc/lcom7y IOS App - http://tiny.cc/leom7y ===== GUJARAT'S NO.1 NEWS CHANNEL First 24/7 Gujarati television news station operating from Ahmedabad, Gujarat, India. Known for its very bold, fast and for the people journalism in Gujarati. Its all said in its tag-line ...... : " GARV CHHE GUJARATI CHHU " Email : - tv9webdesk@gmail.com
#

tv9gujaratinews

tv9gujaratinews - ShareChat
60.9k એ જોયું
7 દિવસ પહેલા
અન્ય એપ પર શેર કરો
Facebook
WhatsApp
લિંક કોપી કરો
કાઢી નાખો
Embed
હું આ પોસ્ટની ફરિયાદ કરવા માંગુ છુ, કારણકે આ પોસ્ટ...
Embed Post
અન્ય એપ પર શેર કરો
Facebook
WhatsApp
અનફોલો
લિંક કોપી કરો
ફરિયાદ કરો
બ્લોક કરો
ફરિયાદ કરવાનું કારણ