ઓમ સાઈ રામ
#ઓમ સાઈ રામ
#ઓમ સાઈ રામ
#ઓમ સાઈ રામ
Om SaiRam & Have A Nice Day Friends #ઓમ સાઈ રામ
#ઓમ સાઈ રામ
Om Sai Ram #ઓમ સાઈ રામ
ज़माने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है । तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है ॥ तारीफ़ तेरी निकली है दिल से आई है लब पे बन के कवाली, शिर्डी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली । लब पे दुआए, आँखों में आंसू, दिल में उमीदें, पर झोली खाली ॥ #ઓમ સાઈ રામ
🍀 ऊँ साँई राम जय जय साँई राम 🍀 ऊँ साँई जय साँई ऊँ साँई 🙏साँई राम जी की कृपा आप🙏 पर सदैव बनी रहे। 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 #ઓમ સાઈ રામ
om sai ram #ઓમ સાઈ રામ