🎙 સાઈરામ દવે: કોરોના સોન્ગ
00:30 / 2.2 MB
#🎙 સાઈરામ દવે: કોરોના સોન્ગ
00:15 / 941.8 KB
#🎙 સાઈરામ દવે: કોરોના સોન્ગ
00:15 / 2.2 MB
#🎙 સાઈરામ દવે: કોરોના સોન્ગ
00:15 / 1.2 MB
#🎙 સાઈરામ દવે: કોરોના સોન્ગ
00:17 / 1.8 MB
#🎙 સાઈરામ દવે: કોરોના સોન્ગ
00:20 / 1.4 MB
#🎙 સાઈરામ દવે: કોરોના સોન્ગ
00:15 / 1.5 MB
#🎙 સાઈરામ દવે: કોરોના સોન્ગ
00:20 / 1.4 MB
#🎙 સાઈરામ દવે: કોરોના સોન્ગ
00:20 / 2.9 MB
#🎙 સાઈરામ દવે: કોરોના સોન્ગ #😷 કોરોના વાયરસનો પ્રકોપ #💉 ગુજરાતમાં કોરોનાનો કહેર #😱 કોરોના વાયરસ નો હાહાકાર થુંકો નહિ છીંકો નહિ
00:20 / 2 MB
#🎙 સાઈરામ દવે: કોરોના સોન્ગ
00:44 / 2.9 MB
કોરોનાથી ફાટી નો પડાય... :  સાંઈરામ દવે #🎙 સાઈરામ દવે: કોરોના સોન્ગ
કોરોનાથી ફાટી નો પડાય | Sairam Dave | Corona thi kai no thai | Corona Awareness song #🎙 સાઈરામ દવે: કોરોના સોન્ગ