📜 શાયરી

📜 શાયરી

3.9K
9.2K પોસ્ટ
5.1M એ જોયું
📜 શાયરી
it's true.... #📜 શાયરી #@niksha2123.
... મને યાદ કરી લેજે #📜 શાયરી #💖 લવ શાયરી #🤝 દોસ્તી શાયરી #📝 ગુજરાતી શાયરી સંગ્રહ #💔 દર્દ શાયરી 💔